Processuele Nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht ( onderzoek naar “‘ vergeten rechtsgang van beroep ‘” ).

Stichting Hollandpromote.com

Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141

“Waar de waarheid ophoudt te bestaan houdt de maatschappij op te functioneren” Michiel Montaigne,1533- 1593
pagina 1 van 12
Luctor
et Vici

DE ‘VERGETEN’ RECHTSGANG IN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING?
De Processuele Nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht

Prof. dr.ir. A.F.P. van Putten & M. E. van Putten – Veeken
Postbus 1200, 5602 BD Eindhoven; anton37.putten@wxs.nl; T :+31 40 2427877
Key words: Processuele nietigheid; Sancties van nietigheid; Soorten nietigheid

SAMENVATTING

Dit onderzoek is gewijd aan de ‘vergeten’ rechtsgang van een beroep op processuele nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht.1 In de praktijk wordt nauwelijks aandacht besteed aan de nietigheid in het procesrecht. Het Procesrecht wordt wel gedefinieerd als het samenstel van regels die de handhaving van de burgerlijke rechtsvordering door tussenkomst van het staatsgezag beogen, voor zover de handhaving geschiedt door de rechterlijke macht.2 Onder strikte voorwaarden kan eenzijdig en van rechtswege een beroep gedaan worden op processuele nietigheid. Deze voorwaarden liggen besloten in de definitie: Processuele nietigheid betreft iedere rechtshandeling van processuele aard, die een schending inhoudt van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd. Een dergelijk beroep vertoont dan van rechtswege een dwingend en imperatief karakter, onafhankelijk van partijen. Ten onrechte is dit een ‘vergeten’ rechtsgang.

1. INLEIDING
Het proefschrift van Jansen [ref.1] is geheel gewijd aan processuele nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht en heeft als leidraad gediend bij ons onderzoek. Bronnen voor een onderzoek naar een beroep op materiële nietigheid zijn overvloedig beschikbaar in rechterlijke beslissingen.3 Bronnen voor een beroep op processuele nietigheid komen per definitie voor in alle cassatieverzoeken. Processuele nietigheid blijkt zich op fundamentele wijze te onderscheiden van materiële nietigheid. Bij processuele nietigheid dient de vraag beantwoord te worden of de procesregels op de juiste wijze in acht zijn genomen. Processuele nietigheid staat in duidelijke tegenstelling tot 1 F.M.J. Jansen, Nietigheid in het burgerlijk procesrecht, Academisch proefschrift, Tjeenk Willink Zwolle, 1955
2Star Busman Stichting Hollandpromote.com Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141

“Waar de waarheid ophoudt te bestaan houdt de maatschappij op te functioneren” Michiel Montaigne,1533- 1593

pagina 2 van 12 luctor et Vici nietigheid en /of vernietigbaarheid ex art. 382 Rv, of 3:44 BW, dat binnen het materiële recht valt, het is inhoudelijk van aard en hier uitdrukkelijk niet aan de orde.

Het vertrekpunt van processuele nietigheid is te vinden in de artikelen 65, 66 Rv en 3:39 BW. Bij processuele nietigheid zijn de wettelijke bepalingen en de aan de proceshandelingen gerelateerde jurisprudentie van belang, waarvan bekend is dat deze bij schending ervan ‘automatisch’ de nietigheid inroepen.
Een algemeen systeem van nietigheden in het Burgerlijk Procesrecht ontbreekt. Men dient telkens in concreto bij elke omschreven nietigheid of groep van nietigheden uit te maken, welke gevolgen aan de op straffe van nietigheid verzuimde formaliteiten of vormvoorschriften verbonden zijn. [ref.1, p. 3] De algemene taak van de rechter is om volgens de wet recht te spreken. Immers, het is uitdrukkelijk het verbod der wet, dat rechtsgevolgen intreden van processuele verrichtingen die niet voldoen aan daaraan gestelde wettelijke voorschriften, voor zover deze van de nietigheidsanctie zijn voorzien en voor zover het toepassen van deze sanctie niet ter vrije keuze staat van de procespartij(en), hetgeen het geval is overal waar deze met nietigheid zijn bedreigd, onafhankelijk van het initiatief of het optreden van een procespartij.

In al deze gevallen is het derhalve niet de rechter die de nietigheid der processuele verrichting (als oppositie of beslag) als gevolg van het verzuim constitueert door zijn vonnis, doch krachtens de wetsbepaling zelve is de verrichting nietig door het enkele verzuim. De rechter constateert slechts die nietigheid. Procesrechtelijke voorschriften zijn dan ook onttrokken aan de willekeur van partijen. Immers, per definitie zijn deze van openbare orde en bovendien zaak-, plaats- en tijdinvariant. Het is daarom dat procesrecht principieel als dwingend en strikt is te beschouwen en domineert boven andersluidende gewoonten of afspraken. [ref.1, p. 3, 41] Zoals Jansen in zijn proefschrift heeft opgemerkt, ontbreekt iedere systematiek in het Wetboek van
3 C.H. van Rhee, ‘Ons tegenwoordig sukkelproces. Nederlandse opvattingen over de toekomst van het burgerlijk procesrecht rond 1920’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 2000, p. 331- 346.

C.H. van Rhee, ‘The Influence of the French Code de Procédure Civile (1806) in 19th Century Europe’, in: L. Cadiet & G. Canivet (eds.), De la Commémoration d’un code à l’autre: 200 ans de procédure civile en France, Paris: LexisNexis/Litec, p. 129-165

De vrije encyclopedie, Wikipedia, Nietigheid.

Jannes Eggens, “Een Man Een Man Een Woord Een Woord” De klassieken van het Nederlands privaatrecht, in: Tijdschrift voor burgerlijk Recht, 16, 1999, p.169-172.
EW Encyclopedie, 1972, Nietigheid.
Stichting Hollandpromote.com
Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141

“Waar de waarheid ophoudt te bestaan houdt de maatschappij op te functioneren” Michiel Montaigne,1533- 1593
pagina 3 van 12
Luctor et Vici

Burgerlijke Rechtsvordering, zodat van elke proceshandeling apart dient te worden beoordeeld of nietigheid intreedt van rechtswege. [ref.1, p. 39 e.v.) Ab initio is bij de bespreking van processuele nietigheid de dagvaarding het uitgangspunt. Zo schrijven de artikelen 45, 46 en 111 Rv voor aan welke wettelijke bepalingen een dagvaarding en / of een exploot dient te voldoen.

2. PROCESSUEEL RECHT
In artikel 65, 66 Rv wordt gesproken van een akte van rechtspleging, gerelateerd aan processuele nietigheid. Wat een ‘akte van rechtspleging’ is, daarover zegt de wet niets. De term ‘akte’ is ambivalent en kan betekenen: rechtshandelingen en ook een geschrift, waaraan een rechtshandeling is gerelateerd of geconstitueerd, strekkend tot bewijs van die handeling. [ref. 1, p. 9) Er wordt door Jansen een duidelijk onderscheid gemaakt tussen materiële en processuele nietigheid. Ze zijn niet inwisselbaar.
2.1. Processuele Nietigheid
In de wet zijn zonder enige systematiek voorgeschreven nietigheden van processuele aard aanwezig. Deze zijn dwingend en moeten imperatief worden toegepast. Processuele nietigheidsvoorschriften werken van rechtswege, zelfs zonder een noodzakelijke verklaring door de rechter. We definiëren processuele nietigheid: Processuele nietigheid betreft iedere rechtshandeling van processuele aard die een schending inhoudt van formaliteiten van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd. Van belang is dat processuele nietigheid van rechtswege alleen optreedt bij de schending van vormvoorschriften van openbare orde, indien de sanctie van nietigheid aanwezig is. Deze sanctie van nietigheid is terug te vinden in een zeer beperkt aantal wetsartikelen.
2.2 Soorten Processuele Nietigheid
Bij processuele nietigheid wordt onderscheid gemaakt tussen:
Absolute of declaratoire nietigheid; (ex tunc)
Relatieve nietigheid.
Stichting Holland promote.com
Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141

“Waar de waarheid ophoudt te bestaan houdt de maatschappij op te functioneren” Michiel Montaigne,1533- 1593
pagina 4 van 12
Luctor et Vici
Een verdere onderverdeling bij processuele nietigheid wordt gemaakt in de volgende categorieën:

Dwingende nietigheid: elk in het procesrecht in de wet verankerde nietigheid;
Subjectieve nietigheid: eveneens van rechtswege uitdrukkelijk met nietigheid bedreigd, maar dat intreedt wanneer het belang van het procesrecht dat verlangt en het intreden van nietigheid afhangt van de aanwezigheid van het belang van het proces subject.4
Substantiële nietigheid: dit is een sanctie op vorm verzuimen, welke niet in de wet is bedreigd, doch waarvan de grondslag gevonden wordt in de betekenis, dan wel de aard van de vorm en in jurisprudentie. [ref. 1, p. 6, 7, 39]
2.3 De Gevolgen Van Processuele Nietigheid

De gevolgen van processuele nietigheid zijn in te delen in drie groepen [ref.1, p. 72]:
Uitsluitend de handeling zelf, waarin het gewraakte verzuim is gepleegd, heeft geen rechtsgevolg;
De handeling, waarin het verzuim voorviel, vitieert alle daarna komende handelingen;
De handeling, waarin het verzuim is gepleegd, vitieert reeds geschiede handelingen.
In analogie hiermee lijkt de procedure op grond van de artikelen 31 en 32 Rv ter zake aanvullingen en correcties, van toepassing te kunnen zijn. Van een mogelijk tardief zijn of van het bestaan van een mogelijke vervaltermijn van een beroep op processuele nietigheid, is uit de wet niet gebleken. 5 Dit zou ook niet kunnen, daar het rechtshandelingen van vormvoorschriften betreffen van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd, onafhankelijk van betrokken partijen en de rechter.
4 Cf. art 8:69a Abw

5 “Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechtelijke uitspraken”, Th B. ten Kate en M.M. Korsten-Krijnen, (Kluwer 2005).
Stichting Hollandpromote.com
Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141
“Waar de waarheid ophoudt te bestaan houdt de maatschappij op te functioneren” Michiel Montaigne,1533- 1593
pagina 5 van 12
Luctor et Vici

Diagram 1 In dit stroomschema zijn de verschillende processtappen aangegeven die ij een dagvaardingsproces kunnen worden doorlopen. In elke processtap kan onderzocht worden of er concrete aanwijzingen zijn dat er schendingen zijn opgetreden van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd. Is deze voorwaarde aanwezig, absoluut/ dwingend, subjectief of substantieel, dan kan van rechtswege een beroep gedaan worden op processuele nietigheid, zelfs zonder tussenkomst van een rechter. [ref. 1]

Vorm

1.HET OPROEPING – OF DAGVAARDINGSEXPLOOT
van de gerechtsdeurwaarder
Art. 15 e.v GW; artt. 45 en 111 Rv; art. 326 Sr
2. HET GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR
Art 2:186, art. 11 GW; Handels registerwet art. 5 e.v. en Handelsnaamwet art. 3 e.v.
3. UITWISSELING VAN AKTEN TUSSEN PARTIJEN.
4. MONDELINGE BEHANDELING / PLEIDOOI
5. VERPLICHT PROCES -VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING / KENBRON
Artt.84, 88, 91, 279 lid 4, 290 lid 2 Rv, e.v.
6. RECHTERLIJKE BESLISSING
Openbare uitspraak art. 120 Gw; artt. 5 en 7 Wet op de Rechterlijke organisatie
7. SCHRIFTELIJKE WEERGAVE
Minuut, Grosse, Afschriften
Artt. 160 lid 1 en 2 Rv; 230 lid 3 Rv
8. TENUITVOERLEGGING VAN DE RECHTERLIJKE BESLISSING
Executoriale titel, Betekening van Grosse ex artt. 430 lid 3 en 439 lid 3 Rv
WRAKING
ex artt. 36 en 37 Rv
Ja / nee
ja

BEHANDELING WRAKING
Stichting Hollandpromote.com

Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141

“Waar de waarheid ophoudt te bestaan houdt de maatschappij op te functioneren” Michiel Montaigne,1533- 1593
pagina 6 van 12
Luctor et Vici

De vormvoorschriften binnen het processueel recht zijn dan ook zaak – en tijdinvariant.

3. DE PROCESSUELE NIETIGHEID IN HET BURGERLIJK PROCESRECHT
Aan de hand van een volledig dagvaardingsproces wordt per processtap in concreto onderzocht welke schendingen van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd kunnen optreden. Figuur 1 illustreert in een stroomdiagram het procesverloop.
3.1 De Dagvaarding en / of Het Oproepingsexploot
Als een dagvaardingsexploot uitgereikt wordt door de gerechtsdeurwaarder, een beëdigd openbaar ambtenaar, vermeldt deze in zijn exploot bij welk kantoor hij werkzaam is. In zijn exploot dient hij te verwijzen als volgt:
‘ Heb ik … naam………., als (wnd) gerechtsdeurwaarder gevestigd te Y en aldaar kantoor houdende aan… adres …. ‘ GEDAGVAARD enz. Een gerechtsdeurwaarder dient derhalve over een eigen kantoor te beschikken, zoals in art. 15 e.v. van de Gerechtsdeurwaarders wet is bepaald. Het exploot kan de integrale tekst van de dagvaarding bevatten of is met een verwijzing als processtuk aangehecht aan het exploot. De wettelijk verplichte vermeldingen op de exploten van het acterende gerechtsdeurwaarderskantoor geschiedt ingevolge art. 2:186 BW. Bij twijfel kan het wettelijk bestaan van het gerechtsdeurwaarderskantoor verder geverifieerd worden aan de hand van art. 5 e.v. van de Handels registerwet en art. 3 e.v. van de Handelsnaamwet. Legitimatie van de gerechtsdeurwaarder zelf, is desverlangd verplicht ingevolge art.13 GW. Dagvaardingen en oproepingsexploten van een gerechtsdeurwaarderskantoor, dienen verder te voldoen aan de artikelen 45, 111 Rv. Indien dit niet het geval is dan treden de artikelen. 3:39 en 3:40 BW in werking en is sprake van absolute processuele nietigheid.
Bijvoorbeeld art. 45 Rv, lid 3, c schrijft dwingend voor: ‘Het exploot vermeldt tenminste: de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder’. 6
6 Dat dit geen theorie is blijkt uit de gegevens van LAVG vestiging Eindhoven, dat wettelijk nooit bestaan heeft, maar geacteerd heeft als gerechtsdeurwaarderskantoor van 30 mei 2011 tot 3 november 2014.
Stichting Hollandpromote.com

Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141
“Waar de waarheid ophoudt te bestaan houdt de maatschappij op te functioneren” Michiel Montaigne,1533- 1593
pagina 7 van 12
Luctor et Vici

Ook uit dit artikel blijkt dat de gerechtsdeurwaarder een wettelijk ingeschreven kantoor moet hebben. Art. 11 van de gerechtsdeurwaarder ziet hier eveneens op toe. Is dit niet het geval en wijst het op het exploot verplicht vermelde Kamer van Koophandel nummer naar een geheel ander gerechtsdeurwaarderskantoor, dan mag zonder voorbehoud aangenomen worden dat sprake is van kwade opzet, gekwalificeerde valsheid in geschrift en oplichting. Een exploot van een gerechtsdeurwaarder is immers een authentieke akte. Het is evident dat dan sprake is van absolute processuele nietigheid.
Ook de inhoud van de dagvaarding zelf dient onderzocht te worden op juistheid van de personalia en gegevens van eiser(s). Neemt de eiser een valse of onjuiste hoedanigheid aan, dan is art. 326 Sr e.v. van toepassing. Bij identiteitsfraude van eiser treedt automatisch processuele nietigheid in van rechtswege.
3.2 Wraking Tijdens Mondelinge Behandeling

Na betekening en aanbrenging ter rol bij de rechterlijke instantie, volgt een uitwisseling van akten door partijen. Vervolgens wordt meestal een openbare terechtzitting gehouden met mondelinge behandeling en pleidooi door partijen. Tijdens of direct na de mondelinge behandeling is het mogelijk dat een van de partijen wraking inroept op grond van de artikelen 36 en 37 Rv. Aangenomen mag worden dat na een toegewezen wraking, een nà de wraking tot stand gekomen rechterlijke beslissing, lijdt aan absolute nietigheid, op grond van een schending van de vormvoorschriften van openbare orde. Immers art. 225 lid 3 is dan (ook) van toepassing: ‘Alle proceshandelingen, verricht nadat de schorsing is ingetreden, zijn nietig.’

3.3 De Status Van Het Verplichte Proces -Verbaal Van De Terechtzitting
Een volgende belangrijke proceshandeling waarbij de processuele nietigheid op dramatische wijze manifest kan worden, treedt op bij het ontbreken dan wel weigeren een Proces-verbaal van de terechtzitting op te maken en beschikbaar te stellen.
De Hoge Raad heeft in vele vaststaande jurisprudentie duidelijk gemaakt dat het proces-verbaal van de terechtzitting, de enige kenbron, is. Ontbreekt het Proces-
Stichting Hollandpromote.com

Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141
“Waar de waarheid ophoudt te bestaan houdt de maatschappij op te functioneren” Michiel Montaigne,1533- 1593
pagina 8 van 12
Luctor et Vici

Verbaal of is het niet ondertekend door de voorzitter en de griffier van de terechtzitting, dan brengt dat substantiële nietigheidsgronden met zich mee door schending van vormvoorschriften van openbare orde.7
3.4 De Samenstelling Van De Kamer
Uit de schriftelijke weergave van de rechterlijke beslissing, kan de verplichte samenstelling van de Kamer worden afgeleid. De verplichte samenstelling van de Kamer is vastgelegd in art. 5 en 7 van de Wet RO. Alle leden van de Kamer moeten deelnemen aan de beraadslagingen, inclusief de griffier, op straffe van nietigheid. 8 De samenstelling van de Kamer dient vermeld te worden in de schriftelijke weergave van de rechterlijke beslissing. Veelvuldig ontbreekt de naamsvermelding van de griffier van de terechtzitting, zodat traceerbaarheid en verifieerbaarheid onmogelijk wordt gemaakt. Ook dit is een schending van de vormvoorschriften van openbare orde, met de sanctie van nietigheid bedreigd. Wet RO, art. 5 lid 1: ‘Op straffe van nietigheid geschiedt de uitspraak van vonnissen en arresten in burgerlijke zaken en strafzaken in het openbaar en bevatten deze beslissingen de gronden waarop zijn berusten.’ en 120 GW.

4. PROCESSUELE NIETIGHEID VAN DE SCHRIFTELIJKE WEERGAVE VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN
De praktijk vraagt om verificatie van de juistheid van de ondertekening van de minuut, de afschriften en de grossen.
4.1 De Ondertekening Van De Rechterlijke Beslissing
In het proefschrift van Jansen (ref. 1. p. 116 – 117) wordt aangaande de ondertekening van vonnissen het volgende opgemerkt. ‘De ondertekening van een vonnis is, geïsoleerd bezien, van geen betekenis. Gezien echter in verband met het
7 De feitelijke grondslag der middelen kan uitsluitend worden bewezen door het aangevallen arrest of vonnis en door het proces-verbaal der terechtzitting”; HR 8 november 1926, NJ 1926, 1342; HR 17 januari 1950, NJ 1950, 345, aldus de Hoge Raad.
Alleen het proces-verbaal is kenbron voor de ter terechtzitting in acht genomen vormen. Alleen hieruit kan worden gekend”; HR 22 juni 1931, NJ 1932, 87.
8 Zie ook HR 2 juni 1930, NJ 1930,1224
Stichting Hollandpromote.com
Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141

“Waar de waarheid ophoudt te bestaan houdt de maatschappij op te functioneren” Michiel Montaigne,1533- 1593
pagina 9 van 12
Luctor et Vici

Voorafgaande geding heeft zij tot strekking te verzekeren, dat het vonnis is uitgesproken, zó als het is op schrift gesteld. Dit karakter van de ondertekening van het vonnis nu staat redelijkerwijze niet in den weg aan de ondertekening door den rechter die het uitsprak, zonder dat hij het gewezen heeft.’
Dit standpunt tast de authenticiteit aan van de bewijskracht van de handtekeningen onder de minuut van een rechterlijke beslissing. De Hoge Raad formuleert dit aldus: ‘Vooropgesteld moet worden dat valselijk opmaken in de zin van art. 225, eerste lid Sr ook omvat het plaatsen van de handtekening of naam van een derde onder een overigens waarheidsgetrouw opgemaakt geschrift, aangezien daardoor een onjuist beeld ontstaat omtrent de identiteit van de auteur die dat geschift heeft opgesteld en dus omtrent de herkomst daarvan.’ HR 14 december 1999, HR nr. 111.872. De Hoge Raad maakt hier een duidelijk onderscheid tussen valsheid in geschrift, met betrekking tot de inhoud en het valselijk opmaken met betrekking tot de ondertekening.
De schriftelijke weergave van rechterlijke beslissingen, de minuut, afschriften en grossen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. De artikelen. 230 lid 3 en 231 Rv en art. 462 Sr zijn van toepassing voor de ondertekening. Artikel 160 lid 1 betreft de status van de minuut: ‘De kracht van het schriftelijk bewijs is in de oorspronkelijke akte gelegen.’ Ontbreekt de minuut of is van het bestaan niet gebleken, dan is er sprake van een schending van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd.9 Immers, bestaat er geen minuut, dan kan er ook geen grosse of afschrift bestaan ex art. 160 lid 2 Rv.10 Ook dan kan gesproken worden van schendingen van processuele voorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd en kan een beroep op processuele nietigheid worden gedaan.

Art. 230 lid 3 Rv ‘Het vonnis wordt door de rechter, of, bij een meervoudige kamer, door de voorzitter en de griffier ondertekend ………… ‘ Dit voorschrift wordt in de praktijk veelvuldig met voeten getreden. Iedere afwijking van deze regel leidt tot valselijk
9 Meerdere keren geconstateerd bij het Gerechtshof Amsterdam.
10Ook een grosse dient te voldoen aan art. 230 lid 3 Rv en voor de tenuitvoerlegging aan 430 Rv.
Stichting Hollandpromote.com
Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141

“Waar de waarheid ophoudt te bestaan houdt de maatschappij op te functioneren” Michiel Montaigne,1533- 1593
pagina 10 van 12
Luctor et Vici
Opmaken van authentieke akten. De tweede regel in 230 lid 3 Rv zegt: ‘………. Het vonnis kan ook worden ondertekend door de rechter die het uitspreekt.’ Deze tweede regel kan de verplichte proceshandeling van art. 230 Rv, lid 3 eerste zin, nimmer sanctioneren, noch repareren, noch vervangen. Immers de voormelde jurisprudentie van de Hoge Raad, met betrekking tot valselijk opmaken, is altijd leidend en dominant. [ref.1. p. 116 e.v.] De consequenties van valsheid in authentieke akten worden gevonden in art. 356 lid 1 Wetboek van Strafvordering: ‘Indien de rechtbank valscheid in authentiek geschrift aanneemt, verklaart zij bij de uitspraak het gehele stuk vals, of wijst zij aan waarin de valsheid bestaat.” ( Sr 226 lid 1 sub1).’ De hieraan gerelateerde gevolgen leiden tot substantiële nietigheid, daar deze handelwijze een schending betreft van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd. Voor de ondertekening van minuten wordt bij sommige gerechtshoven een rol raadsheer en een (rol)griffier uit de hoge hoed getoverd. Deze personen zijn figuranten, wier functie en legitimiteit in de wet geen grondslag vinden. Immers zij hebben niet deelgenomen aan de beraadslagingen en zijn niet met rechtspraak belast geweest. Alleen inzage van de apart bewaarde minuut, geeft uitsluitsel door wie de ondertekening van de minuut daadwerkelijk is geschied!
4.2 De Grosse en het Afschrift
Afschriften en grossen dienen ingevolge art. 160 lid 2 Rv, volledig identiek te zijn aan de oorspronkelijke akte en bevestigen eerst dan de materiële juistheid ervan.11 De Nationale Ombudsman stelt in zijn schrijven van 16 juni 2011: ‘… …. dat de wettelijke bepalingen aangaande het ondertekenen van rechterlijke beslissingen of afschriften en hetzelfde geldt voor het proces-verbaal der terechtzitting moeten worden nageleefd (artt. 326, 327, 327a Wetboek van Strafvordering.’ 12 Een ondertekening van een grosse of afschrift met ‘w.g.’ getuigt van waardeloosheid en dient verworpen te worden als een schending van de vormvoorschriften van openbare orde. [ref.1, p. 116, voetnoot 3]
11 Bewijskracht van origineel en van authentieke afschriften. Zie aantekening 1-4 bij art. `160 lid 2 Rv in Burgerlijke Rechtsvordering. Tekst en commentaar, uitg. Kluwer.
12 Brief Nationale Ombudsman 17 juni 2011
Stichting Hollandpromote.com
Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141

“Waar de waarheid ophoudt te bestaan houdt de maatschappij op te functioneren” Michiel Montaigne,1533- 1593
pagina 11 van 12
Luctor
et Vici

5. DE TENUITVOERLEGGING VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN
De ten uitvoer legging van executoriale titels kan alleen geschieden na betekening van de grosse aan de partij tegen wie de executie zich zal richten. Bijvoorbeeld, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Amsterdam heeft in een beslissing op 20 november 2012, r.o. 8.4 vastgesteld, dat geen betekening van de grosse heeft plaatsgevonden. De Hoge Raad heeft via een deductieve onderbouwing aangetoond, dat in art. 430 lid 3 Rv, sprake moet zijn van een impliciete schending van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd. [ref. p. 42 – 43 e.v.] Tegelijkertijd moet bij een betekening voldaan worden aan art. 439 lid 3 Rv: ‘ Bij het bevel of de betekening moet de executant tot het uiteinde der executie woonplaats kiezen ten kantore van de deurwaarder, zulks op straffe van nietigheid van het exploot.’ Met andere woorden, als een gerechtsdeurwaarderskantoor niet bestaat, kan noch de executant, noch de deurwaarder voldoen aan deze wettelijke bepaling en kan geen ten uitvoer legging plaats vinden.

6. OVERWEGINGEN EN CONCLUSIE
Het bewaken van de kwaliteit van de Rechtspraak rechtvaardigt in alle opzichten het gebruik van een beroep op processuele nietigheid. Het is een ten onrechte ‘vergeten’ en verwaarloosde rechtsprocedure. Talloze schendingen van vormvoorschriften van openbare orde met nietigheid bedreigd, worden in de dagelijkse praktijk geconstateerd, vanaf het uitbrengen van het dagvaardingsexploot tot en met de feitelijke rechterlijke beslissing en de tenuitvoerlegging. De indruk is gewekt dat volledig ten onrechte door de verantwoordelijken met rechtspraak belast opzettelijk en zeer slordig wordt omgegaan met de implicaties van het processueel recht. Het dwingend voorschrijven van een hoger rechtsmiddel tegen een schending van vormvoorschriften van openbare orde, met de sanctie van nietigheid bedreigd getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Het is opmerkelijk dat veel rechters het onderscheid tussen materiële nietigheid en processuele nietigheid negeren / dan wel afwijzen. Juist door het maken van dit onderscheid kan van rechtswege een beroep
Stichting Hollandpromote.com
Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141

“Waar de waarheid ophoudt te bestaan houdt de maatschappij op te functioneren” Michiel Montaigne,1533- 1593
pagina 12 van 12
Luctor et Vici worden gedaan op processuele nietigheid, zonder dat de verplichting van het instellen van een hoger rechtsmiddel aanwezig is en zonder tussenkomst van een rechter.

Eindhoven, 24 maart 2015

Advocaten zwendel – samenzwering Complot met 60 Advocaten werkzaam bij 35 Maatschappen. Deken te Amsterdam / Haarlem / Utrecht zijn volledig op de hoogte en Meer. Tevens UWV Misdadigers als A. Monsch / L.Howell / R/ Saltzherr / e.a. nog niet in de Cel beland zijn wegens o.a. poging tot doodslag met voorbedachte raden, zie summier bewijslast rekening Hospital op Bali . Ruim 1000 vernietigende documenten van UWV Tuig tot Openbaar Ministerie komen op deze site te staan, en meer !

BREAKING NEWS : bedreiging door officier van justitie 7

processuele-nietigheid-in-het-burgerlijk-procesrecht

ZWAARSTE AANVAL OP OPENBAAR MINISTERIE TE NOORD HOLLAND ooit aanhangig, ja toch R. Mud Officier van Justitie te Noord Holland !

rienk-mud

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken A.Monsch, L.Howell en M.Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

spera sigmond

Meer als Oplichters betreffen G. Spera – I.P. Sigmond, documenten volgen zeer snel vanaf nu !

sigmond 3

Als eerste twee stuks Advocaten Tuig, Rietveld vernield jullie met documenten, dan wel mail berichten vanuit eigen gelederen zelfs !

foto,s zaken Rietveld 715

Reeks van beslag legging ook bij Deurwaarders te Amsterdam effectief in behandeling, zie mail bericht aangaande Schuldenaren die moeten betalen aan Rietveld, zowel onderstaande Misdrijven Plegers in Strafaangiften vermeld, zie tevens de tekst eronder van Inspecteur Politie te Castricum Duinstreek – NHN . Goed onthouden R. Mud – Officier Justitie te Haarlem – Noord Holland, daar UWV Tuig Misdaad en een derde Wereld Oorlog aan het opwerpen zijn, reactie op Misdaad betreft grapjes van Rietveld ?

rienk-mud

tulp6

Weet u deze zaak nog R. Mud – Officier van Justitie, of Hoofdofficier Mr.B. Steensma ?

foto,s zaken Rietveld 2705

foto,s zaken Rietveld 2004

schregardus 9
Als eenmaal beslag gelegen is door Rietveld, gaat het er tot aan zo arm zijn als een kerkrat het beslag er niet meer vanaf, zie bijlage hierboven ! Summier begin G. Spera – I.P. Sigmond, en zou maar een poging doen rechter W.j.j.Beurskens werkzaam bij rechtbank te Maastricht zijn arglistig vonnis gewezen door Misdrijven toepassen van Tuig als Jij Spera plus Sigmond ongedaan te maken !. Zie later wel een zeer bijzondere Strafaangiften van Spera gedaan te Emmen ! Dan wel spectaculair vonnis van Beurskens hier onder zeer binnen kort : Nu nog in het klein zwaar corrumperende rechter W.J.J. Beurskens :

spera-3

sigmond4

sigmond-5

Binnen een week staat dit arglistig vonnis er op A4 formaat W.J.J. Beurskens, met de rest van het Advocaten Tuig Spera – Sigmond erbij, zoals :

foto-beurskens

AANGGIFTEN 1 - 2014

AANGIFTEN 2 - 2014

AANGIFTEN 3 2014

goud

Laatste citaat van deze tekst duidelijk t.o.v. de Strafaangiften erboven !

Gerechtshof Arnhem 1

Tweede document aangaande bedreiging door Advocaat Generaal I.E.W. Conzales tegen Rietveld aangaande Hoger beroep zaak G.R.M. v.d. Assum uit Leusden, dit verkrijgt grote gevolgen, zie Strafaangiften richting Mr. E.J. Eland te Noord Nederland

Gerechtshof Arnhem 2

Derde document Strafaangiften hieronder :

Gerechtshof Arnhem 3

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken A.Monsch, L.Howell en M.Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

assum tuig

De zware schade claim richting G.R.M. v.d. Assum uit Leusden wordt een gevoegde zaak te samen met UWV Tuig zowel richting van Dijk Scherpenzeel Hubens, drs. Manders werkzaam bij van Dijk Scherpenzeel Hubens te Amersfoort verkrijgt ook op zijn privé Zie later stukken van Buitenlandse Zaken – UWV Tuig !

Wat geen adres bekend UWV Tuig, zie tekst – mail vanuit Jakarta, tot twee maal aan toe ! Misdadigers van de eerste Orde, met dodelijke slachtoffers!
mr. deuze 1

Wat geen adres bekend UWV Tuig 2

van-dijk-sherpenzeel-hubers

Wat geen adres bekend UWV Tuig 3

mr. deuze 3

Wat geen adres bekend UWV Tuig 4

mr. deuze 4

Rest vervolg is voor R. van der Tak ( Politie Haag – landen tegen T. Martens – ir. L. Klijnsma – Mw. Kwee – Mw. Supit- Mw. Assenbroek werkzaam bij Buitenlandse Zaken, zie foto T. Martens :

martens-2

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Integere rechters die Rudolf Rietveld over tijdbestek van 14 jaar ervaring maar kan vermelden :

Mr. drs. Blokland rechtbank Alkmaar
Mr. van Eyk rechtbank te Alkmaar
Mr. Dolfin rechtbank te Alkmaar
Mr. ( in aantocht ) te Alkmaar
Mr. W. Foppen Gerechtshof Leeuwarden – Mr. F. van der Winkel tot heden 26 – 04 – 2015

gerechtshof Leeuwarden

Realiteit betreffende overheid Misdaad in chronologisch overzicht op deze Pagina,de hardheid zowel arglistig gedrag van rechters tot ondenkbaar zowel verbijsterend en vernietigend voor de slachtoffers van deze door Rietveld vernoemde Juridische Monsters. Degoutant, dan wel onbegrijpelijk als zijnde misdadige solo act per zaak met bij behorende vonnissen onder de aandacht komen, zowel Strafaangiften op aller hoogst niveau tegen betrokkenen rechters deelnemend aan criminele organisatie ex art. 140 Sr.” in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid art. 44 Sr.Tevens rekest civiel via cassatie advocaat aanhangig gemaakt gaat worden, met verzoek tot vernietiging van alle gevoerde civiel rechtelijke procedures ter zaken!

Rijn

Een herhaling van oneervol ontslag is tevens aanhangig gemaakt !

Aanval 3e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Rechters M.C. van Rijn, te samen met B. Liefting – Voogd uit Alkmaar de kroon werkelijk hebben doen verbrijzelen,met de hieronder vermelde vonnis !

Aanval 8e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Onderstaande Proces verbaal ligt inmiddels bij rechtbank te Utrecht, dit tevens in zaak tegen G.R.M. v.d. Assum & UWV Tuig, stukken komen later !

Aanval 5e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Vonnis met geen enkele rechtsgeldigheid, zie tevens de kritiek van UWV Tuig aangaande het totaal geen Kanton rechter had kunnen zijn die deze zaak heeft voorgezeten, zowel opzettelijk het dossier v.d. dochter van Rietveld heeft verduisterd! Zaak verdaagd naar rechtbank Midden Nederland! Voorbeeld van list en bedrog door UWV Tuig :

Saarloos - Liefting Voogd 5

Volgens het Proces verbaal ( perfect door Griffier genotuleerd ) staat het vonnis met rechthoekje, daar de Griffier niet aanwezig zou zijn ( was er wel, maar wilde niet tekenen ) loodrecht op de waarheid, zowel nogmaals het verslag gemaakt van de zitting ! Hieronder het arglistig vonnis van M.C. van Rijn !

M.C. van Rijn - arglistig vonnis 1

Er komt nog veel meer aan bewijslast aangaande Misdaad scenario tegen Rietveld 14 jaar Lang bij Terroristen rechtbank te Alkmaar.

M.C. van Rijn - arglistig vonnis 3

Bovenstaand vonnis door rechtbank Terrorist M.C. van Rijn uitgesproken, na weigering van ruim een jaar een versnelde beroep procedure aanhangig te maken tegen Misdaden van UWV, kort samen gevat een persoon met 20 jaar Ziekte van Parkinson binnen 14 dagen zijn huis uit Flikkeren ! Vandaar zware Strafzaken, zowel oneervol ontslag aangevraagd,en meer !

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Overige corrumperende rechters Terroristen rechtbank te Alkmaar betreffen : ZIE HIERONDER MAIL BERICHT VAN SPECIAAL ADVOCAAT – ZOWEL POLITIEK KOPSTUK ALTHANS VOLGENS R. Mud – Officier van Justitie te Haarlem – Noord Holland

REM 13

Deze foto betreft van IIm Advocaat R. Jaasma aangaande bericht over rechter H.A. Schotman, er volgen meer mail berichten aangaande Schotman!

Original Message—–
From: remco jaasma
Date: Tue, 18 Dec 2012 21:19:57
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: Spera Lie Sigmond.

Dat is ook niet meer nodig. Rietveld is in het vervolg verzekerd van een gemachtigde die hem in rechte vertegenwoordigt, opdat magistraten als H. Schotman niet ongestraft de schijn van hun partijdigheid kunnen wekken.

Met vriendelijke groet,
llm. Remco Jaasma

H.A. Schotman rechtbank Alkmaar
P.H.B. Littooy rechtbank Alkmaar
A.L. Croes rechtbank Alkmaar ( overleden )
J.A.J . Peters rechtbank Alkmaar – Amsterdam
L. Koster rechtbank Alkmaar
E.J. van der Molen rechtbank te Alkmaar
W.J.J. Beurskens arglistig vonnis uitgesproken bij rechtbank te Maastricht behorende bij onderstaand Trio Advocaten Misdadigers :

spera sigmond RAMONABATTA

foto,s zaken Rietveld 046

Dit Trio Misdadig kunnen functionerende Advocaten G. Spera uit Heerlen, zowel I.P. Sigmond als zijnde medeplichtig aan reeks van Misdrijven Ramona Batta uit Maastricht! Onderstaande melding betreft nog tipje IJsberg, zaken H. Wijffels – Sigmond / zaken Koch – ABN Amro – G. Spera in aantocht zowel Misdaden tegen Rietveld als kwartet G.R.M. v.d. Assum – A.P. Maes – G. Spera – I.P.Sigmond / UWV Tuig A. Monsch – L. Howell tevens R. Slatzherr – P. Boudewijn – De Nijs – M. Pronk rest volgt !

foto,s zaken Rietveld 310

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken Monsch, Howell en Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

schregardus31

Dit drama veroorzaakt door o.a. UWV misdaden, nogmaals A. Monsch – L. Howell hoofd schuldigen, zie later hun mail berichten hier onder :

Rietveld geeft in deze aan dat tegen Advocaat G.R.M. v.d. Assum te samen met van Dijk Scherpenzeel Hubens een zaak aanhangig gemaakt gaat worden wegens poging tot doodslag met voorbedachte raden !

van-dijk-sherpenzeel-hubers

rietveld-gedragingen-monsch-2

uwv tuig 3

Rest van de zware Misdrijven komen zeer spoedig, ook richting Politie individu R. van der Tak Haag Landen te Den Haag !

Pieter%20van%20Regteren%20Altena Roest Deken Utrecht mkl kemper

De drie ( niet van Breda ) maar wel van Amsterdam – Haarlem – Utrecht !

Bohmer Prickartz castlijns

Rudolf Rietveld zal binnenkort een enorme samenzwerende Advocaten Bende met 35 Stuks Advocaten Maatschappen ontmaskeren waarbij zelfs alle mail berichten onder elkaar zullen worden getoond,Deken van Regteren Altena uit Amsterdam, zowel Deken Meijer uit Haarlem, als Deken Roest ….. uit Utrecht zitten hier midden in Castelijns betreffende Misdaad scenario tegen Rietveld met Kemper, zowel Amlin – Corporate Insurens wordt scherp uitgelicht tevens . Deken Bohmer in verleden in zaken Advocaat Fiscalini – R.Homburg – v.d. Wal uit Amsterdam Rietveld wordt nog fraaier !

Tot slot begint Rietveld hieronder met een huzaren stuk betreffende Deken Prickartz uit Maastricht :

Eduard prickartz grapjes Omkopen – Deken Maastricht, Zie later G. Spera – I.P. Sigmond !

Volgende Deken betreft Prickartz uit Maastricht, deze heeft een zeer inspireerende zaak met de naam ……………….. dan wel de zaken van Rietveld tegen de advocaten G. Spera zowel I.P. Sigmond, rest komt er feilloos bij te staan wat er mis is met deze drie heren !

(Voor de regelmatige lezers kan het soms noodzakelijk zijn om met F5 te vernieuwen om de laatst toegevoegde ontwikkelingen te kunnen zien.)

http://overheidcorruptierietveld.wordpress.com/

Mr. Beulen te Landgraaf en Mr. Prickartz slaan weer toe!

De advocaat is met zijn doen en laten gebonden aan de advocaten wet en aan de eed die hij afgelegd heeft toen hij toegelaten werd. Voor het werk van de procureur die de communicatie tussen de rechtbank en uw advocaat verzorgd zijn er spelregels vastgelegd. Voor het rechtbankpersoneel, rechters en griffiers zijn alle handelingen en procedures nauwkeurig omschreven. We kennen de wettelijke scheiding tussen de rechtspraak en de advocatuur. Als u http://www.de-rechtspraak-mijn-verhaal.nl gelezen hebt, heeft u er kennis van kunnen nemen dat ze er daar in Limburg helemaal geen last van hebben.

1.het verzoekschrift waarin alle genoemde items gelogen zijn.

Van punt 2 – 29 weg gelaten i.v.m. te lang zijnde tekst :

29e .Mr’s Beulen en Prickartz bieden een “interessant geldbedrag” als ik van verdere actie af wil zien en hun namen- en deze site van het internet wil verwijderen.

Telefonisch kreeg ik voor de Pinksterdagen een uitnodiging om ergens in de buurt van de snelweg af te spreken met een advocaat die namens de mr’s Beulen en Prickartz gemachtigd was met mij onderhandelingen te openen om van deze onfrisse zaak af te komen. Enfin, praten kan altijd, dus wij spraken voor twee dagen later op de brug over de Loire af in Saumur, vonden daar dichtbij een aardig terrasje en daar kwam de aap uit de mouw. Mr. X wilde graag anoniem blijven en eerder was het mij al opgevallen dat hij me met een geheim telefoonnummer had gebeld. Moet kunnen. Na een inleiding van dat dingen nu eenmaal wel eens verkeerd kunnen lopen en zich dan later in negatieve zin in de breedte ontwikkelen, waarbij men wel eens spijt kan hebben dat men het in den beginne niet anders aangepakt heeft, dat de lopende kwestie zoveel schade doet enz. enz. men nu een positie inneemt door de zaak liever af te kopen dan nog verder te laten escaleren. Er zou sprake van een bedrag van ergens tussen de 10- en 20-duizend Euro zijn en of ik daar aan mee zou willen werken door verder geen acties meer te ondernemen, deze site van het net te halen en verder overal hun namen in mijn redactionele bijdragen op andere sites te verwijderen.

Rest tekst weg gehaald i.v.m. lengte op deze pagina !

rienk-mud

Een citaat hierboven betreffende omkoop schandaal door Prickartz, dit is nog maar tipje van wat komen gaat mr. R. Mud – Officier van Justitie te Noord Holland :

Aanval 1e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Hoofdofficieren van Justitie – Officieren Justitie in samenzwering tegen Rudolf Rietveld :

Steensma

Bedreiging door officier justitie 1

1e B. Steensma– Hoofdofficier Justitie te Noord Holland
2e Conzalis Advocaat Generaal te Arnhem ( bedreiging als Rietveld Hoger beroep door zet, zie document hierboven

3e De Bruin – Officier Justitie – verbinding R. Mud – Hoekman uit Assen, zie later Strafaangiften richting Mr. E.J. Eland – President F. van der Winkel te Gerechtshof te Arnhem – Leeuwarden.
4e Den Hollander Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )
5e A.O. Kerk Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )

foto,s zaken Rietveld 2957

6e B.W. Streefland Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )
7e S.de Haas Officier van Justitie te Almaar(wegens misdrijf zelf voor de rechter).
8e C.de Jong Officier van Justitie te Alkmaar(wegens misdrijf zelf voor de rechter).
9e Mw.Mr. ………… Officier van Justitie Midden Nederland ( Kaasschaaf Misdaad op Rietveld etc. ).
10e Hoekman 0fficier van Justitie te Assen, zie later indien nodig zijn samen werking met Mr. E.J. Eland Hoofdofficier te Noord Nederland. Deze laatst vermelde Hoofdofficier van Justitie te samen met President F. van der Winkel nog als integer Strafaangiften kunnen doen met o.a. art 162 Strafvordering!
11e Mr. Bloos Functioneel Parket
12e mr. G.W. van den Burg, nu werkzaam Bij College Procureurs, zie hieronder de twee stuks documenten van Landelijk Parket – Functioneel Parket ( Strafbaar feit Samenzwering ) overduidelijk, een woord anders in gehele tekst !

blog 1 - 13

Via Kanton rechter bestaat Mr. Bloos opeens niet meer, zie reeks van Enveloppe op bijlage :

blog 1 - 16

En hier onder op bijlage de identiek zijnde tekst vanuit Landelijk Parket, met zelfs adres in beide brieven fout geschreven :

blog 1 - 12

Overheid Maffia bestaande uit : UWV Tuig – Belastingdienst zowel CJIB als CVZ dan wel Deurwaarders Criminelen afgedekt door Openbaar Ministerie, tevens arglistige rechters te Alkmaar !

BREAKING NEWS :

processuele-nietigheid-in-het-burgerlijk-procesrecht

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Onderstaande twee Advocaten Misdadigers G. Spera uit Heerlen, zowel I.P. Sigmond, en bijgestaan door Deurwaarders Tuig Ramona Batta, deze Lady heeft zich inmiddels medeplichtig gemaakt aangaande ernstige Strafbare feiten.

spera sigmond RAMONABATTA

Bovenstaand Misdadigers Trio wordt goed betaald door Rietveld, en wat later in 2015 als finale de afrekening!

UWV Tuig

Op deze plek komt de brief van Advocaat Jurens, aan Advocaat Faber van Wouter Verbree, Jurens werkt bij de zelfde Criminele Organisatie Kennedy van der Laan Advocaten te Amsterdam als ( O.Volgenant oplichter ) H.A. Schotman zwaar corrumpeerden rechter, dan wel opdracht gever aan rechters als M.C. van Rijn, zowel B. Liefting Voogd, zowel o.a. in misdrijven aangaande zaken Ben v.d. Brink te Schoorl. Steeds meer bagger komt boven van Terroristen rechtbank te Alkmaar !

Breaking News : Rietveld zet heden een reeks van documenten in betreffende UWV Tuig, inmiddels van twee enorme Misdaad scenario van UWV misdadigers tegen dhr. W. Verbree, zowel tegen R. Rietveld, lees, vergelijk wat op deze pagina staat en huiver, zelfs de mail van Buitenlandse Zaken te Jakarta zijn aperte leugens van UWV op hen eigen documenten voor een imbeciel nog waar te nemen ! Hier onder de documenten reeks, zowel de brief van Advocaat Jurens met bedreiging van gijzelen van dhr. W. Verbree

Knigge - Jurens - UWV - Rietveld - Verbree 7

GEEN VASTE WOON OF VERBLIJF PLAATS DOOR UWV TUIG VERMELD IN BOVENSTAAND DOCUMENT,ZIE DE ONDERSTAANDE MAIL VAN TEVENS EEN BOEF BETREFT, WERKZAAM BIJ BUITENLANDSE ZAKEN, IN SAMENZWERING VERBAND MET MENSEN RECHTEN SCHENDEN ( D) UWV TUIG, EN MEER ZOALS BLIJKT ! Zie later zaak met A. Tulp – R.Mud – Officier van Justitie te Noord Holland, overigens hoe lang nog R. Mud, misdaad tegen Rietveld krijgt steeds meer transparantie, en samenzwerende Openbaar Ministerie – Rechters Bende tevens ?

Date: Wed, 24 Oct 2007 13:16:38 +0700
From: jak-ca@minbuza.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com

Geachte heer Rietveld,

Graag zeg ik u nog dank voor uw bericht van 12 oktober jongstleden, dat
mij na een korte afwezigheid in goede orde bereikte.

Mag ik u volgende vraag voorleggen?

Hedenmorgen ontving ik via de diplomatieke koerier een aan u
geadresseerde brief van het ministerie van Justitie te Den Haag. De
brief is door het ministerie van Justitie gezonden aan het ministerie
van Buitenlandse Zaken met het verzoek deze aan u te willen
doorgeleiden.

Nu wil het geval dat ik begin volgende week, tezamen met collega mevrouw
Mille Kwee, een werkbezoek breng aan Bali. Ik vlieg woensdag 31 oktober
rond het middaguur weer terug naar Jakarta. Dat biedt de mogelijkheid
dat ik de brief persoonlijk aan u kan bezorgen, hetgeen tegelijkertijd
een mooie gelegenheid is om kennis met elkaar te maken.

Zou het u schikken wanneer ik, samen met mevrouw Kwee, op
woensdagochtend 31 oktober rond 09.00 uur bij u langs zou komen om de
brief aan u te overhandigen op uw adres te Jimbaran (Puri Gading B7
nr.1).

ik zie uit naar onze ontmoeting en verneem graag van u.

Met gevoelens van hoogachting,

Louwrens R. Klijnsma
Consul en hoofd Consulaire Afdeling
Harer Majesteits Ambassade te Jakarta

Knigge - Jurens - UWV - Rietveld - Verbree 6

Knigge - Jurens - UWV - Rietveld - Verbree 4

Knigge - Jurens - UWV - Rietveld - Verbree 3

Knigge - Jurens - UWV - Rietveld - Verbree 2

Knigge - Jurens - UWV - Rietveld - Verbree 1

Bovenstaande rechtbank heeft op zijn naam de afgrijselijk zijnde reputatie Mensen opzettelijk Lichamelijk – Geestelijk – Financieel opzettelijk kapot te maken om o.a. UWV Tuig tot de dood van slachtoffers erop volgt af te dekken, een van deze rechters is M.C. van Rijn, zie Foto :

Rijn

BREAKING NEWS : ZWAARSTE AANVAL OP OPENBAAR MINISTERIE TE NOORD HOLLAND ooit aanhangig, ja toch R. Mud Officier van Justitie te Noord Holland !

rienk-mud

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken A.Monsch, L.Howell en M.Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

spera sigmond

Meer als Oplichters betreffen G. Spera – I.P. Sigmond, documenten volgen zeer snel vanaf nu !

sigmond 3

Als eerste twee stuks Advocaten Tuig, Rietveld vernield jullie met documenten, dan wel mail berichten vanuit eigen gelederen zelfs !

foto,s zaken Rietveld 715

Reeks van beslag legging ook bij Deurwaarders te Amsterdam effectief in behandeling, zie mail bericht aangaande Schuldenaren die moeten betalen aan Rietveld, zowel onderstaande Misdrijven Plegers in Strafaangiften vermeld, zie tevens de tekst eronder van Inspecteur Politie te Castricum Duinstreek – NHN . Goed onthouden R. Mud – Officier Justitie te Haarlem – Noord Holland, daar UWV Tuig Misdaad en een derde Wereld Oorlog aan het opwerpen zijn, reactie op Misdaad betreft grapjes van Rietveld ?

rienk-mud

tulp6

Weet u deze zaak nog R. Mud – Officier van Justitie, of Hoofdofficier Mr.B. Steensma ?

foto,s zaken Rietveld 2705

foto,s zaken Rietveld 2004

schregardus 9
Als eenmaal beslag gelegen is door Rietveld, gaat het er tot aan zo arm zijn als een kerkrat het beslag er niet meer vanaf, zie bijlage hierboven !
Summier begin G. Spera – I.P. Sigmond, en zou maar een poging doen rechter W.j.j.Beurskens werkzaam bij rechtbank te Maastricht zijn arglistig vonnis gewezen door Misdrijven toepassen van Tuig als Jij Spera plus Sigmond ongedaan te maken !. Zie later wel een zeer bijzondere Strafaangiften van Spera gedaan te Emmen ! Dan wel spectaculair vonnis van Beurskens hier onder zeer binnen kort : Nu nog in het klein zwaar corrumperende rechter W.J.J. Beurskens :

spera-3

sigmond4

sigmond-5

Binnen een week staat dit arglistig vonnis er op A4 formaat W.J.J. Beurskens, met de rest van het Advocaten Tuig Spera – Sigmond erbij, zoals :

foto-beurskens

AANGGIFTEN 1 - 2014

AANGIFTEN 2 - 2014

AANGIFTEN 3 2014

goud

Laatste citaat van deze tekst duidelijk t.o.v. de Strafaangiften erboven !

Gerechtshof Arnhem 1

Tweede document aangaande bedreiging door Advocaat Generaal I.E.W. Conzales tegen Rietveld aangaande Hoger beroep zaak G.R.M. v.d. Assum uit Leusden, dit verkrijgt grote gevolgen, zie Strafaangiften richting Mr. E.J. Eland te Noord Nederland

Gerechtshof Arnhem 2

Derde document Strafaangiften hieronder :

Gerechtshof Arnhem 3

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken A.Monsch, L.Howell en M.Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

assum tuig

De zware schade claim richting G.R.M. v.d. Assum uit Leusden wordt een gevoegde zaak te samen met UWV Tuig zowel richting van Dijk Scherpenzeel Hubens, drs. Manders werkzaam bij van Dijk Scherpenzeel Hubens te Amersfoort verkrijgt ook op zijn privé Zie later stukken van Buitenlandse Zaken – UWV Tuig !

Wat geen adres bekend UWV Tuig, zie tekst – mail vanuit Jakarta, tot twee maal aan toe ! Misdadigers van de eerste Orde, met dodelijke slachtoffers!
mr. deuze 1

Wat geen adres bekend UWV Tuig 2

van-dijk-sherpenzeel-hubers

Wat geen adres bekend UWV Tuig 3

mr. deuze 3

Wat geen adres bekend UWV Tuig 4

mr. deuze 4

Rest vervolg is voor R. van der Tak ( Politie Haag – landen tegen T. Martens – ir. L. Klijnsma – Mw. Kwee – Mw. Supit- Mw. Assenbroek werkzaam bij Buitenlandse Zaken, zie foto T. Martens :

martens-2

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Integere rechters die Rudolf Rietveld over tijdbestek van 14 jaar ervaring maar kan vermelden :

Mr. drs. Blokland rechtbank Alkmaar
Mr. van Eyk rechtbank te Alkmaar
Mr. Dolfin rechtbank te Alkmaar
Mr. ( in aantocht ) te Alkmaar
Mr. W. Foppen Gerechtshof Leeuwarden – Mr. F. van der Winkel tot heden 26 – 04 – 2015

gerechtshof Leeuwarden

Realiteit betreffende overheid Misdaad in chronologisch overzicht op deze Pagina,de hardheid zowel arglistig gedrag van rechters tot ondenkbaar zowel verbijsterend en vernietigend voor de slachtoffers van deze door Rietveld vernoemde Juridische Monsters. Degoutant, dan wel onbegrijpelijk als zijnde misdadige solo act per zaak met bij behorende vonnissen onder de aandacht komen, zowel Strafaangiften op aller hoogst niveau tegen betrokkenen rechters deelnemend aan criminele organisatie ex art. 140 Sr.” in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid art. 44 Sr.Tevens rekest civiel via cassatie advocaat aanhangig gemaakt gaat worden, met verzoek tot vernietiging van alle gevoerde civiel rechtelijke procedures ter zaken!

Rijn

Een herhaling van oneervol ontslag is tevens aanhangig gemaakt !

Aanval 3e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Rechters M.C. van Rijn, te samen met B. Liefting – Voogd uit Alkmaar de kroon werkelijk hebben doen verbrijzelen,met de hieronder vermelde vonnis !

Aanval 8e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Onderstaande Proces verbaal ligt inmiddels bij rechtbank te Utrecht, dit tevens in zaak tegen G.R.M. v.d. Assum & UWV Tuig, stukken komen later !

Aanval 5e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Vonnis met geen enkele rechtsgeldigheid, zie tevens de kritiek van UWV Tuig aangaande het totaal geen Kanton rechter had kunnen zijn die deze zaak heeft voorgezeten, zowel opzettelijk het dossier v.d. dochter van Rietveld heeft verduisterd! Zaak verdaagd naar rechtbank Midden Nederland! Voorbeeld van list en bedrog door UWV Tuig :

Saarloos - Liefting Voogd 5

Volgens het Proces verbaal ( perfect door Griffier genotuleerd ) staat het vonnis met rechthoekje, daar de Griffier niet aanwezig zou zijn ( was er wel, maar wilde niet tekenen ) loodrecht op de waarheid, zowel nogmaals het verslag gemaakt van de zitting ! Hieronder het arglistig vonnis van M.C. van Rijn !

M.C. van Rijn - arglistig vonnis 1

Er komt nog veel meer aan bewijslast aangaande Misdaad scenario tegen Rietveld 14 jaar Lang bij Terroristen rechtbank te Alkmaar.

M.C. van Rijn - arglistig vonnis 3

Bovenstaand vonnis door rechtbank Terrorist M.C. van Rijn uitgesproken, na weigering van ruim een jaar een versnelde beroep procedure aanhangig te maken tegen Misdaden van UWV, kort samen gevat een persoon met 20 jaar Ziekte van Parkinson binnen 14 dagen zijn huis uit Flikkeren ! Vandaar zware Strafzaken, zowel oneervol ontslag aangevraagd,en meer !

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Overige corrumperende rechters Terroristen rechtbank te Alkmaar betreffen : ZIE HIERONDER MAIL BERICHT VAN SPECIAAL ADVOCAAT – ZOWEL POLITIEK KOPSTUK ALTHANS VOLGENS R. Mud – Officier van Justitie te Haarlem – Noord Holland

REM 13

Deze foto betreft van IIm Advocaat R. Jaasma aangaande bericht over rechter H.A. Schotman, er volgen meer mail berichten aangaande Schotman!

Original Message—–
From: remco jaasma
Date: Tue, 18 Dec 2012 21:19:57
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: Spera Lie Sigmond.

Dat is ook niet meer nodig. Rietveld is in het vervolg verzekerd van een gemachtigde die hem in rechte vertegenwoordigt, opdat magistraten als H. Schotman niet ongestraft de schijn van hun partijdigheid kunnen wekken.

Met vriendelijke groet,
llm. Remco Jaasma

H.A. Schotman rechtbank Alkmaar
P.H.B. Littooy rechtbank Alkmaar
A.L. Croes rechtbank Alkmaar ( overleden )
J.A.J . Peters rechtbank Alkmaar – Amsterdam
L. Koster rechtbank Alkmaar
E.J. van der Molen rechtbank te Alkmaar
W.J.J. Beurskens arglistig vonnis uitgesproken bij rechtbank te Maastricht behorende bij onderstaand Trio Advocaten Misdadigers :

spera sigmond RAMONABATTA

foto,s zaken Rietveld 046

Dit Trio Misdadig kunnen functionerende Advocaten G. Spera uit Heerlen, zowel I.P. Sigmond als zijnde medeplichtig aan reeks van Misdrijven Ramona Batta uit Maastricht! Onderstaande melding betreft nog tipje IJsberg, zaken H. Wijffels – Sigmond / zaken Koch – ABN Amro – G. Spera in aantocht zowel Misdaden tegen Rietveld als kwartet G.R.M. v.d. Assum – A.P. Maes – G. Spera – I.P.Sigmond / UWV Tuig A. Monsch – L. Howell tevens R. Slatzherr – P. Boudewijn – De Nijs – M. Pronk rest volgt !

foto,s zaken Rietveld 310

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken Monsch, Howell en Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

schregardus31

Dit drama veroorzaakt door o.a. UWV misdaden, nogmaals A. Monsch – L. Howell hoofd schuldigen, zie later hun mail berichten hier onder :

Rietveld geeft in deze aan dat tegen Advocaat G.R.M. v.d. Assum te samen met van Dijk Scherpenzeel Hubens een zaak aanhangig gemaakt gaat worden wegens poging tot doodslag met voorbedachte raden !

van-dijk-sherpenzeel-hubers

rietveld-gedragingen-monsch-2

uwv tuig 3

Rest van de zware Misdrijven komen zeer spoedig, ook richting Politie individu R. van der Tak Haag Landen te Den Haag !

Pieter%20van%20Regteren%20Altena Roest Deken Utrecht mkl kemper

De drie ( niet van Breda ) maar wel van Amsterdam – Haarlem – Utrecht !

Bohmer Prickartz castlijns

Rudolf Rietveld zal binnenkort een enorme samenzwerende Advocaten Bende met 35 Stuks Advocaten Maatschappen ontmaskeren waarbij zelfs alle mail berichten onder elkaar zullen worden getoond,Deken van Regteren Altena uit Amsterdam, zowel Deken Meijer uit Haarlem, als Deken Roest ….. uit Utrecht zitten hier midden in Castelijns betreffende Misdaad scenario tegen Rietveld met Kemper, zowel Amlin – Corporate Insurens wordt scherp uitgelicht tevens . Deken Bohmer in verleden in zaken Advocaat Fiscalini – R.Homburg – v.d. Wal uit Amsterdam Rietveld wordt nog fraaier !

Tot slot begint Rietveld hieronder met een huzaren stuk betreffende Deken Prickartz uit Maastricht :

Eduard prickartz grapjes Omkopen – Deken Maastricht, Zie later G. Spera – I.P. Sigmond !

Volgende Deken betreft Prickartz uit Maastricht, deze heeft een zeer inspireerende zaak met de naam ……………….. dan wel de zaken van Rietveld tegen de advocaten G. Spera zowel I.P. Sigmond, rest komt er feilloos bij te staan wat er mis is met deze drie heren !

(Voor de regelmatige lezers kan het soms noodzakelijk zijn om met F5 te vernieuwen om de laatst toegevoegde ontwikkelingen te kunnen zien.)

http://overheidcorruptierietveld.wordpress.com/

Mr. Beulen te Landgraaf en Mr. Prickartz slaan weer toe!

De advocaat is met zijn doen en laten gebonden aan de advocaten wet en aan de eed die hij afgelegd heeft toen hij toegelaten werd. Voor het werk van de procureur die de communicatie tussen de rechtbank en uw advocaat verzorgd zijn er spelregels vastgelegd. Voor het rechtbankpersoneel, rechters en griffiers zijn alle handelingen en procedures nauwkeurig omschreven. We kennen de wettelijke scheiding tussen de rechtspraak en de advocatuur. Als u http://www.de-rechtspraak-mijn-verhaal.nl gelezen hebt, heeft u er kennis van kunnen nemen dat ze er daar in Limburg helemaal geen last van hebben.

1.het verzoekschrift waarin alle genoemde items gelogen zijn.

Van punt 2 – 29 weg gelaten i.v.m. te lang zijnde tekst :

29e .Mr’s Beulen en Prickartz bieden een “interessant geldbedrag” als ik van verdere actie af wil zien en hun namen- en deze site van het internet wil verwijderen.

Telefonisch kreeg ik voor de Pinksterdagen een uitnodiging om ergens in de buurt van de snelweg af te spreken met een advocaat die namens de mr’s Beulen en Prickartz gemachtigd was met mij onderhandelingen te openen om van deze onfrisse zaak af te komen. Enfin, praten kan altijd, dus wij spraken voor twee dagen later op de brug over de Loire af in Saumur, vonden daar dichtbij een aardig terrasje en daar kwam de aap uit de mouw. Mr. X wilde graag anoniem blijven en eerder was het mij al opgevallen dat hij me met een geheim telefoonnummer had gebeld. Moet kunnen. Na een inleiding van dat dingen nu eenmaal wel eens verkeerd kunnen lopen en zich dan later in negatieve zin in de breedte ontwikkelen, waarbij men wel eens spijt kan hebben dat men het in den beginne niet anders aangepakt heeft, dat de lopende kwestie zoveel schade doet enz. enz. men nu een positie inneemt door de zaak liever af te kopen dan nog verder te laten escaleren. Er zou sprake van een bedrag van ergens tussen de 10- en 20-duizend Euro zijn en of ik daar aan mee zou willen werken door verder geen acties meer te ondernemen, deze site van het net te halen en verder overal hun namen in mijn redactionele bijdragen op andere sites te verwijderen.

Rest tekst weg gehaald i.v.m. lengte op deze pagina !

rienk-mud

Een citaat hierboven betreffende omkoop schandaal door Prickartz, dit is nog maar tipje van wat komen gaat mr. R. Mud – Officier van Justitie te Noord Holland :

Aanval 1e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Hoofdofficieren van Justitie – Officieren Justitie in samenzwering tegen Rudolf Rietveld :

Steensma

Bedreiging door officier justitie 1

1e B. Steensma– Hoofdofficier Justitie te Noord Holland
2e Conzalis Advocaat Generaal te Arnhem ( bedreiging als Rietveld Hoger beroep door zet, zie document hierboven

3e De Bruin – Officier Justitie – verbinding R. Mud – Hoekman uit Assen, zie later Strafaangiften richting Mr. E.J. Eland – President F. van der Winkel te Gerechtshof te Arnhem – Leeuwarden.
4e Den Hollander Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )
5e A.O. Kerk Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )

foto,s zaken Rietveld 2957

6e B.W. Streefland Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )
7e S.de Haas Officier van Justitie te Almaar(wegens misdrijf zelf voor de rechter).
8e C.de Jong Officier van Justitie te Alkmaar(wegens misdrijf zelf voor de rechter).
9e Mw.Mr. ………… Officier van Justitie Midden Nederland ( Kaasschaaf Misdaad op Rietveld etc. ).
10e Hoekman 0fficier van Justitie te Assen, zie later indien nodig zijn samen werking met Mr. E.J. Eland Hoofdofficier te Noord Nederland. Deze laatst vermelde Hoofdofficier van Justitie te samen met President F. van der Winkel nog als integer Strafaangiften kunnen doen met o.a. art 162 Strafvordering!
11e Mr. Bloos Functioneel Parket
12e mr. G.W. van den Burg, nu werkzaam Bij College Procureurs, zie hieronder de twee stuks documenten van Landelijk Parket – Functioneel Parket ( Strafbaar feit Samenzwering ) overduidelijk, een woord anders in gehele tekst !

blog 1 - 13

Via Kanton rechter bestaat Mr. Bloos opeens niet meer, zie reeks van Enveloppe op bijlage :

blog 1 - 16

En hier onder op bijlage de identiek zijnde tekst vanuit Landelijk Parket, met zelfs adres in beide brieven fout geschreven :

blog 1 - 12

Deze bovenstaande dame is aansprakelijk voor een jaar de versnelde beroep procedure te weigeren, om daarna binnen 14 dagen Rietveld uit zijn huis te laten flikkeren, alleen Rietveld was op nu deze Misdaad weer voorbereid, en was de juiste weg al ingeslagen .

Ene rechter B. Liefting – Voogd verduisterd een Dossier wat Rietveld per pagina bij de Griffie heeft laten aftekenen, zie een eerste pagina van haar arglistig uitgesproken vonnis hier onder :

Saarloos - Liefting Voogd 5

Bovenstaand document met rechthoekje, zonder handtekening van de Griffier ( wel aanwezig ) maar niet heeft willen tekenen, daar het PROCESVERBAAL – verslag zitting door Griffier zeer correct is beschreven loodrecht staat, op het ronduit vals vonnis van Liefting – Voogd, zie later alle bagger van 10 stuks rechters werkzaam bij Puinhoop rechtbank te Alkmaar, waaronder :

H.A. Schotman
P.H.B. Littooy
A.L. Croes ( dood )
J.A.J. Peters
B. Liefting – Voogd
M.C. van Rijn

Rest volgt snel ! Pagina in reconstructie tevens !

UWV Tuig

Beste Mw. P. Pronk – UWV te Alkmaar, zowel A. Monsch – L. Howell als zijnde overige UWV medewerkers, die Rietveld op 15 April 2015 vanaf adres UWV – Postbus 245 / 1000 AE te Amsterdam wederom een beslissing beslaglegging hebben doen toekomen . Rietveld heeft inmiddels de verheugende mededeling dat u Mw. Pronk / A. Monsch / L. Howell e.a. inmiddels voor tonnen in Euro aan schade veroorzaakt opzettelijk, in Privé bij de Deurwaarders liggen voor u als Schuldenaar een vordering in privé – persoon aan te reiken en meer .

Voor overig, wil ondergetekende even aangeven dat in de boven vermelde bijlage reeks, de laatste drie stuks toch wel heel bizar betreffen, en voor geheel Nederland o.a. transparant zal worden hoe UWV individu betreffende ernstige Misdrijven toepassen, Mensen letterlijk dan wel figuurlijk, als zijnde Financieel kapot hebben kunnen maken, dode tot bijna dode mensen in Misdaad scenario UWV tegen Rietveld zijn gevallen, met zelfs nu weer verlies v.d. Woning van Rietveld door van MISDAAD aan elkaar hangende beslagen door UWV, zowel MISDAAD door UWV zelf toegepast, in lengte van jaren tot heden 20 -04 -2015 !

Het spreekt vanzelf dat de regel in bovenstaande kwalificatie geen enkele twijfel mogelijk betreft wat er staat te gebeuren richting UWV individu en al wat daar ( niet ) aan vast zou hangen !

Tot slot : de ruim 150 MB gegevens die onder getekenden ook van ernstig slachtoffer van UWV ene dhr, W. Verbree in zijn bezit heeft, komt volledig transparant op Wereld wijd Internet van Rietveld, met inmiddels 5000 kijkers per dag, verdeeld over ruim 16 Website . Rest zij geen verdere tekst nodig als aan te geven UWV, zowel misdrijvenplegers aldaar werkzaam, er komt een tsunami aan !!!

Tevens goed de mail hieronder in pagina weergegeven vanuit Jakarta aan Rietveld gestuurd goed op adres en datum controleren, met de drie stuks bijlage als summier begin van …….
……………………………………….. !

Met de van toepassing zijnde Hoogachting ook voor Advocaat mr. Jurens in zaken W. Verbree . Zie zijn tekst aan onderzijde van deze Pagina, de honderden bijlage staan gereed voor publicatie op mijn 60 Internetlijnen, en meer . Dan wel sterkte aan o.a. A. Monsch – L. Howell – M. Pronk en overige individu voorkomend in Misdrijven scenario van UWV tegen Rietveld, de foto reeks van MISDRIJVEN TEGEN RIETVELD EN WAT ZIJN GEZIN WAS OP BALI uiteraard allang in bezit bij UWV en roedel medewerkers, zal sterk worden uitgebreid tevens , zie in bijlage, en de fraaiste zeg maar ! Ondergetekende bijna dood door UWV – Medewerksters ! Zie nogmaals laatste 3 stuks bijlage, gaat er een Wereld voor u open binnenkort, elke rechtbank, zowel Openbaar Ministerie – Arrondissement verkrijgt tevens deze mail !

Rietveld

https://overheidcorruptierietveld.wordpress.com/

file:///C:/Users/rudolf/Pictures/overheidcorruptierietveld_wordpress_com.htm

Geen adres van Rietveld bekend UWV Tuig juni 2007 tot november 2007 ?

Subject: Verzoek
> Date: Wed, 24 Oct 2007 13:16:38 +0700
> From: jak-ca@minbuza.nl
> To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
>
> Geachte heer Rietveld,
>
> Graag zeg ik u nog dank voor uw bericht van 12 oktober jongstleden, dat
> mij na een korte afwezigheid in goede orde bereikte.
>
> Mag ik u volgende vraag voorleggen?
>
> Hedenmorgen ontving ik via de diplomatieke koerier een aan u
> geadresseerde brief van het ministerie van Justitie te Den Haag. De
> brief is door het ministerie van Justitie gezonden aan het ministerie
> van Buitenlandse Zaken met het verzoek deze aan u te willen
> doorgeleiden.
>
> Nu wil het geval dat ik begin volgende week, tezamen met collega mevrouw
> Mille Kwee, een werkbezoek breng aan Bali. Ik vlieg woensdag 31 oktober
> rond het middaguur weer terug naar Jakarta. Dat biedt de mogelijkheid
> dat ik de brief persoonlijk aan u kan bezorgen, hetgeen tegelijkertijd
> een mooie gelegenheid is om kennis met elkaar te maken.
>
> Zou het u schikken wanneer ik, samen met mevrouw Kwee, op
> woensdagochtend 31 oktober rond 09.00 uur bij u langs zou komen om de
> brief aan u te overhandigen op uw adres te Jimbaran (Puri Gading B7
> nr.2)?
>
> Ik zie uit naar onze ontmoeting en verneem graag van u.
>
> Met gevoelens van hoogachting,
>
> Louwrens R. Klijnsma
> Consul en hoofd Consulaire Afdeling
> Harer Majesteits Ambassade te Jakarta

Aan de Misdrijven Plegers, met resultaat dode, dan wel bijna dode Mensen, zowel Mensen als Hr. W. Verbree ( voor Rietveld
als zijnde niet voor gestudeerd te hebben, niet op juiste kwalificatie te beoordelen ) maar wel dermate goed in te schatten dat
UWV Tuig deze Heer Verbree tracht of de Cel wederom in te krijgen, zie Advocaten Brief van Kennedy van der Laan Advocaten
Oplichters, en verwijst Rietveld naar een zaak van advocaten Boef – O. Volgenant, zie Foto :

Wat staat op onderstaand UWV Tuig document crimineel gespuis !

Deze Oplichter voor UWV Tuig werkzaam bij Kennedy van der Laan Advocaten in 2012 de gore moed had om H.A. Schotman –
zwaar corrumperende rechter te Alkmaar mede te delen dat Rietveld zijn 28 Strafaangiften zelf geknipt en geplakt zou hebben, rest
op dit punt niets anders als eerst een mail over rechter Schotman hier onder te plaatsen :

Dit komt bij volgende mail reeks ruim 10000 stuks geheel Nederland in :

Date: Tue, 12 Feb 2013 14:19:54 +0100
Subject: Uw college heeft verzuimd om tijdig aan mijn sommatie gevolg te geven
From: jaasmaremco@gmail.com
To: secretariaat.bjz@om.nl
CC: h.bolhaar@om.nl

Uw leidinggevenden heeft, zoals kon worden verwacht, U niet tijdig aan
de sommatie bij mijn brief van 31 december 2012 gevolg laten geven.

Dit betekent, dat derhalve de internationale strafvordering tegen de
voorzitter van het College van Procureurs Generaal terecht al is
ingeleid.

Neemt U er tevens goede nota van, dat hierdoor de voorzitter van het
College van Procureurs Generaal de advocaat-generaal van de Hoge Raad
der Nederlanden door de griffier van het internationale strafhof laat
oproepen om voor dat hof te verschijnen?

Overigens is de niet behoorlijke bestelling van Uw brief van 18
januari 2013 zoals ook U bekend, te wijten aan de van ambtsmisbruik
verdachte ambtenaren namens onze staatssecretaris van financiën en
namens de daarmee samenspannende rechtspraak, die Koninklijke Post NL
B.V. valsheid in geschifte lieten plegen.

Met (nog) collegiale groeten,
llm. Remco Jaasma

2013/2/12 Secretariaat BJZ (PaG ‘s-Gravenhage) secretariaat.bjz@om.nl:

Geachte heer Jaasma,
From: R.Mud@om.nl
To: remcojaasma@hotmail.com
Subject: RE:
Date: Fri, 11 Jan 2013 09:31:12 +0000
Geachte heer,

Daar ik geen flauw idee heb waar u het over heeft, zal ik verder niet inhoudelijk op uw e-mail ingaan. Wel wil
ik u hierbij laten weten dat ik van verdere e-mails van uw kant verschoond wens te blijven en dat ik in het
vervolg niet meer zal reageren.

Met vriendelijke groet,

R. Mud
Officier van Justitie

BEDREIGING DOOR ADVOCAAT Jurens richting dhr. W. Verbree met nu weer gijzeling, dan wel reeks van Misdrijven afdekken .

>
> Kennedy Van der Laan
> Haarlemmerweg 333, 1051 LH Amsterdam
> Postbus 58188, 1040 HD Amsterdam
> t. +31 (0)20 5506 637, f. +31 (0)20 5506 737
> Otto.Volgenant@kvdl.nl, http://www.kennedyvanderlaan.nl
> weblog
> http://www.mediareport.nl
>

Goede middag Ruud,
Jij mag publiceren, wat je graag wilt publiceren, daar het rechtmatig verkregen UWV documenten betreft en geen bedenksels zijn. Mijn boekwerk kan je ook publiceren en dan zal ik de word versie sturen. Ik draai jouw andere vraag om en JUIST jij kan publiceren naar Brodie en Knigge en met name deze mail, want dan zal men gaan begrijpen dat wij niet breken, maar een steeds hechter wordende eenheid vormen. Ook zal men dan weten dat je niet 1 persoon afstopt, om van de mails af te komen, maar dat JUIST het afstoppen er voor zorgt dat er veel meer personen gaan mailen en als jij mensen kent die dit willen en kunnen, laten ze deze mail sturen aan alles wat UWV is. Maar publiceer dan wel, zonder dit eerste stuk, waarin mijn vraag staat. Ook vergadert vandaag een deel SP top over deze zaak en de SP staat al langer klaar om in te grijpen, maar was weifelend, maar wanneer het jou en mij gaat lukken om Nederland op zijn kop te zetten, komt het ook in de tweede kamer en is de UWV criminaliteit naar een einde aan het werken.

Goede middag allen,

In het verleden heb ik meerdere malen een stukje aangeleverd over het UWV en de schandalige manier van handelen van dat zelfde UWV. In mijn dossier is alles duidelijk nu en eenvoudig gesproken, is er nooit een re-integratie traject geweest, maar doordat er veel medische stukken naar verkeerde adressen waren verstuurd, is dat deel van mijn medisch dossier vernietigd. Ik ben in 2006 NOOIT herkeurt, om een re-integratie traject in te gaan, terwijl ik 80 / 100 arbeidsongeschikt was. Zonder tussenkomst van een UWV verzekeringsarts en een inschatting van wat een cliënt nog kan, kan er geen traject bestaan. Maar weigeren was ook geen optie, daar ik dan de verzekeringsarts erbij kon halen en het probleem alsnog op tafel kwam en dus kwam er schriftelijk het groene licht voor een re-integratie traject. Maar alle aanvragen voor vergoedingen werden onbeslist gelaten en plotseling was ik zelfstandig ondernemer, volgens het UWV. De fiscus had dit al in 2006 bestreden en deed dit ook weer in 2010 over de belasting aanvraag 2008 en ik WAS GEEN ZELFSTANDIG ONDERNEMER. Maar tot de dag van vandaag houd dat zelfde UWV het gewoon vol en ben ik wel zelfstandig ondernemer en sta ik tussen twee overheden in.
Langzamerhand ontrafeld de zaak en komt er duidelijkheid en dan overzie je de totale omvang van de UWV fraude. In een schaduw dossier, dat per ongeluk aan mij werd overhandigd is duidelijk te zien, dat zelfs de top van het UWV meewerkt aan dit soort fraude. Een klachten ambassadeur, die lukraak een stuk uit het medisch dossier gebruikt, omdat dit stuk beter van toepassing is, omdat daarin 50% beschikbaarheid in staat, is wel zo handig. Een keuring van enkele maanden daarna, waarin 80 / 100 arbeidsongeschiktheid in staat, is niet lekker om mee te werken en dus zit het andere stuk in meerdere UWV dossiers. Dat een medisch stuk nooit en te nimmer uit het medisch dossier weg mag en niet door een klachten ambassadeur of een arbeidsdeskundige gezien mag worden, OEPS DAT HEBBEN WE NIET GEWETEN. Een beleidsmedewerker, die in onderling overleg, letterlijk schrijft:” Meneer Verbree heeft iets van 3 aanvragen gedaan in 2007 en 2008, maar we wijzen ze allemaal af”. Deze uitspraak werd in 2012 gedaan en er staat nergens een onderbouwing van de afwijzing of een beslissing, dit is dus een beleidsmedewerker, die het beleid ter plekke maakt. De zelfde man komt met een uitspraak ( ook in het onderlinge dossier ) Mevrouw Br…. kunt u mij aangeven, wat de heer Verbree nog van het UWV kan verwachten, of beter gezegd NIET kan verwachten? Een staf arbeidsdeskundige, die wel eens met de eerste arbeidsdeskundige wil praten hoe deze zaak zo is ontstaan, maar tot de dag van vandaag is er geen dossier stuk e vinden met enige uitleg van deze arbeidsdeskundige. De latere arbeidsdeskundige uit Emmen ontwijkt telkens om een UWV verzekeringsarts een oordeel te laten geven over de aanvragen vergoedingen en de handicap van mij en de relatie daartussen. Ze kan dit ook net doen, omdat: 1. er geen verzekeringsarts een herkeuring doet met een onvolledig dossier ( vandaar het re-integratie traject dat er feitelijk nooit is geweest ) 2. een verzekeringsarts zal nooit op onderdelen een beslissing nemen, als er niet op de hoofdzaak ( de herkeuring ) een beslissing en advies is gegeven, 3. handig verwijst ze dit door aan de beroepscommissie, die het vervolgens weer doorverwijst en geen tijd gehad heeft een arts te raadplegen. Plotseling heeft deze arbeidsdeskundige een handige oplossing in huis op mijn vraag een arts te laten onderzoeken of mijn aanvragen gerelayeerd waren aan mijn handicap en ze zegt:” Meneer Verbree, u bent al 80 / 100 arbeidsongeschikt en dat kan nooit hoger worden, dus herkeuren heeft gen zin.” 3 weken daarna, laat ze zien het wel begrepen e hebben en zegt z in het onderlinge dossier:” Voor een gedegen AFWIJZING van de heer Verbree, voor het werken onder een werkgever, kom ik niet onder een VERZEKERINGSARTS uit!”

Ik heb een boek geschreven en enkele mensen bij het UWV grof neergezet, maar zeker niet ten onrechte en het UWV begint een kort geding en de rechter geeft mij een standje en zegt dat ik me niet meer tot deze personen mag wenden. Intussen worden er zoveel schandalige en frauduleuze zaken bekend, over deze personen en ik benader ze toch weer wel en ook bewust. Mijn uitgangspunt is, dat wanneer iemand enorme fouten maakt hij/zij ze dient te herstellen en zo heb ik de klachten ambassadeur en de arbeidsdeskundige wederom benaderd. Deze reageren nu echter met de dreiging van een nieuw proces en daarin de eis voor een gevangenisstraf, wanneer een rechter dit toekent, komen ze onder deze verloren zaak uit, daar ik voor het gerecht 99,99% op winst sta. Ik heb in het verleden al 2 keer ( met dank aan het UWV ) in het gevang gezeten, vanwege openstaande bekeuringen van een auto die begin 2012 door de belastingdienst is verkocht en nooit een vrijwaringsbewijs werd afgegeven. Het UWV staakte de tweede keer de uitkering, daar men er van overtuigd was dat de 30 dagen overschreden waren, maar ik zat “maar” 24 dagen en zo kwam de aanzet en de wens der UWV Goden niet uit. Deze poging zal zeer zeker bedoeld zijn, om de 30 dagen celstraf wel te halen.
Het geeft allemaal aan, dat het UWV, door aanhoudende mails, van de heer Ruud Rietveld en mijn persoontje, alsmede de politiek, die zich gaat roeren, op zijn grondvesten trilt. Wanneer anderen, die uitvoerig op uw site staan zich nu gaan roeren, kunnen wij gezamenlijk een vuist maken en eindelijk een einde maken aan deze vreemde UWV praktijken. Wanneer mensen hun verhaal kwijt willen, is de SP geheel op de hoogte van onze zaken en als mensen zich daar melden met hun verhaal, komt er een politieke aardverschuiving en halen wij ons gelijk. Met andere woorden, wanneer men wat wil is het NU DE TIJD DAARVOOR!!! Zelf ga ik het aangekondigde proces JUIST niet uit de weg, want het moet maar een keer afgelopen zijn met deze UWV terreur, die al duizenden mensen de kop heeft gekost. Wel kan ik alle support en steun gebruiken, die mogelijk is en ook van uw site en van de schrijnende gevallen, die gepubliceerd werden en worden op uw site.

Vriendelijke groet Wouter Verbree

ps de brief van Kennedy en van der Laan, mag u publiceren, maar schrijf er wel graag bij dat men zo sluw is geweest, om bepaalde uitspraken te verergeren en dusdanig neer te zetten, dat het wel lijkt of een waanzinnige dit heeft geschreven. Ook enkele stukken uit het schaduw dossier van onderlinge onderhandelingen, die hierboven reeds werden besproken. Ik geef mijn volledige toestemming om ook de officiële documenten te publiceren.

Onderstaand voorbeeld betreft in Misdrijven scenario tegen rudolf rietveld, dan wel wat zijn tweede gezin was nog kinderspel, alhoewel ook al meer als vreselijk !

In de schuldsanering door alcoholslot’
De Telegraaf
De Telegraaf
5 uur geleden
© ANP

Hij heeft zich net aangemeld bij de schuldsanering. Nadat hij werd betrapt met te veel alcohol op achter het stuur en vervolgens verplicht in het alcohol slotprogramma moest, raakte hij zijn baan en ook zijn inkomen kwijt. „Maar de huur en de vaste lasten moesten wel gewoon betaald worden”, vertelt vrachtwagenchauffeur Michiel Nijhuis (32).

Na een avond biertjes drinken met een vriend werd hij door de politie staande gehouden en moest hij blazen. Hij kreeg een boete van 1250 euro, raakte zijn rijbewijs voor een half jaar kwijt en moest verplicht deelnemen aan het alcohol slotprogramma, dat twee jaar duurde.

„Dat heeft me alles bij elkaar zo’n 10.000 euro gekost”, schat Nijhuis. „De kosten voor het slot zelf, de analyse van de tussentijdse testen en ook de kosten voor mijn advocaat.”

Een alcoholslot laten inbouwen in de vrachtwagen kon niet. Omdat Nijhuis als zzp’er werkte, vielen van de ene op de andere dag zijn inkomsten weg. „Van mijn Wajonguitkering van 940 euro per maand kon ik het niet rooien.”

Dat het alcoholslot niet feilloos werkt, heeft Nijhuis aan den lijve ondervonden. „Ik had net parfum opgedaan in de auto en moest toen blazen, en testte positief. Ik heb meteen de politie gebeld, maar die hadden geen tijd voor een alcoholtest. Een medewerker van de storingsdienst van het CBR lachte mijn verhaal weg: parfum doe je toch niet op in de auto?“

De angst voor fout blazen was groot: „Je loopt het risico dat je je rijbewijs voor vijf jaar kwijtraakt. Als ik een avond biertjes was gaan drinken, durfde ik daarna een paar dagen niet in de auto te stappen. Zo bang was ik dat ik fout zou blazen.”

Inmiddels heeft Nijhuis het programma met succes volbracht. Maar de gevolgen zijn enorm. „Ik heb tweeënhalf jaar niet kunnen werken en zit nu zeker nog voor drie jaar in de schuldsanering. Al met al kost het me zes jaar van mijn leven.” Hij vindt de straf niet in verhouding staan tot wat hij heeft gedaan.

Advocaat Sébas Diekstra, die Nijhuis bijstaat, vindt dat de schade van zijn cliënt volledig moet worden gecompenseerd door de Nederlandse overheid, „omdat hij dubbel is gestraft”.

Misdaden UWV – poging tot Doodslag op Rietveld met voor bedachte raden & moord op wat gezin was – Vervalsen Inkomsten met 5000,- per jaar hierdoor onrechtmatig beslag door Belastingdienst , Valsheid in geschriften door UWV met Huis uit zetting door onrechtmatig beslag Belastingdienst, alles afgedekt door Alkmaarse rechters H.A. Schotman , B. Liefting – Voogd , M.C. van Rijn met Arglistige werkwijze. Tevens opvoeren van 59 dode eisers 14 jaar afgedekt door President E.J. van der Molen e.a. rechters tevens Openbaar Ministerie R. Mud – B. Steensma – Hoofd Officier. Mensen rechten schenden ( d ) UWV Tuig – Buitenlandse Zaken – G.R. M. v.d. Assum Advocaat – van Dijk Scherpenzeel Hubens te Amersfoort – S. Baldinger te Alkmaar- van Der Meer & Philipsen te Alkmaar alle Strafrecht art. wel hebben toegepast, totaal misdrijven scenario op Rudolf Rietveld, en wat zijn gezin was zwaar afdekt door Openbaar Ministerie Noord – Holland !

BREAKING NEWS :

processuele-nietigheid-in-het-burgerlijk-procesrecht

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1..

Bovenstaande Puinhoop rechtbank te Alkmaar als zijnde de volgende rechters opzettelijk het recht belemmeren van Rietveld, dan wel Art 162 Strafvordering weigeren ten uitvoer te brengen, met na Wraking door Rudolf Rietveld een Misdadig vonnis uit te spreken waarbij een Persoon met 19 jaar Ziekte van Parkinson zijn Huis wordt uit gezet binnen twee weken ( 11 maart 2015 arglistig vonnis door M.C. van Rijn ) zowel op ( 24 december 2014 misdadig vonnis door B. Liefting – Voogd ) als zijnde Poging tot doodslag met voorbedachten raden e.a. Misdrijven door UWV Tuig afgedekt door rechter H.A. Schotman tevens te Alkmaar !

Rijn

Bovenstaande Foto betreffende M.C. van Rijn, met de door haar arglistige, dan wel degoutante uitspraak, resultaat Huis uitzetting binnen twee weken van een Parkinson Patiënt 20 jaar, en woonachtig geweest in een aangepaste woning toegewezen door Wmo, uiteraard was de vunzige uitspraak met verduisteren Dossier van M. Rietveld de fundatie van de uitspraak die van Rijn kon doen, de zaken waren namelijk in omgekeerde volgorde aanhangig gemaakt, zowel ruim 11 maanden door rechtbank Tuig te Alkmaar zelf vertraagd ! Zie later hieronder het bewijs !

rietveld-gedragingen-boudewijn-4

blog 1 - 25

Tot op het bot het graf in gesloopt door UWV Misdadigers ( staande hieronder ) zowel afgedekt met wat tot heden zeer summier is weer gegeven, met zeer veel effectiviteit volgt de rest !

martens-2 ambassade

Foto T. Martens, dan wel een tweede dodelijk slachtoffer verbrand voor Nederlandse Ambassade te Jakarta, J. Recourt werkzaam bij Veiligheid – Justitie bij Tweede Kamer te Den Haag had de mond vol over art 162 Strafvordering, te samen met President F. van der Winkel – President Gerechtshof te Leeuwarden – Arnhem !

Winkel - President

Integere President F. van der Winkel, te samen met op de achtergrond de integere mr. W. Foppen, zie Strafzaak in 2010 te Leeuwarden tegen advocaten tuig A.P. Maes, en de corrupte H. Vink werkzaam bij Politie aldaar, zie later de valse aangiften van G. Spera gedaan vanuit Heerlen bij H. Vos te Emmen, en wel in samenzwering verband met A.P. Maes / I.P. Sigmond / G.R.M. v.d. Assum . Zie later kort geding van rechter – oplichter W.J.J. Beurskens uit Maastricht . Wordt fraai President Philippart nu van rechtbank te Maastricht !

phillippart

T. Martens Buitenlandse Zaken te samen met ir. L. Klijnsma / M. Kwee / Mw. Supit / weten jullie de mail berichten ( inhoud ) met UWV tuig nog over Rudolf Rietveld, met wat zijn gezin betrof ? Of Mw. Assenbroek in de mail naar v.d. Ven te Castricum, zowel M. van Gaalen advocaat te Amsterdam, dit wordt tevens een ONTMASKERING VAN EEN ENORM MISDAAD BEERPUT ( OVERHEID ) !

martens-2

Geheel Misdaad scenario van UWV komt hieronder . Meer als schokkend zal deze Ontmaskering – opzettelijk afdekken door rechtbank terroristen als B. Liefting – Voogd – M.C. van Rijn, bij problemen meedogenloos rechter individu zeer goed bekijken het dossier aangeleverd door Rietveld, en gestempeld retour gezonden door E. Koen werkzaam bij Puinhoop rechtbank aan o.a. CJIB Tuig & Rietveld per foutje ( overigens bedankt ) !

Hier direct onder de lijst van zwaar corrumpeerde rechters die over lijken van Mensen gaan, om diverse soort van Overheid Tuig af te blijven dekken, en wel 14 jaar . Nu komt de Boemerang !

rechters

Rechters :

1e B. Liefting – Voogd rechtbank te Alkmaar, zie arglistig vonnis zeer binnenkort !

Saarloos - Liefting Voogd 5
2e M.C.van Rijn rechtbank te Alkmaar, zie arglistig vonnis zeer binnenkort !
Hier komt vonnis van Rijn
3e P.H.B. littooy rechtbank te Alkmaar, zie 3 stuks arglistig vonnis binnenkort !
Hier komen 3 vonnis van P.H. B. Littooy
4e J.A.J. Peters vice President rechtbank te Amsterdam, zie zelfs eigen vernietigend vonnis
Hier komen 2 vonnis van Peters
5e W.J.J. Beurskens rechtbank te Maastricht, zie arglistig vonnis zeer binnenkort !
Hier komt vonnis van W. Beurskens
6e.J. van der Molen (President rechtbank Noord Holland )krijgt de Kluif die hij Rietveld 13 jaar geleden te Alkmaar belooft heeft!
7e A.L. Croes was werkzaam te Alkmaar ( DOOD )
Hier komt vonnis van dode A.L. Croes, met tevens 59 dode niet bestaande eisers
8e H.A. Schotman te Alkmaar, onderstaande mail (in beginsel voor een kopstuk, van een kopstuk ) voor een kopstuk ?
Hier komt vonnis van H. Schotman ( Herziend – vervalst vonnis overigens, woord ( niet ) is erbij gezet !

REM 13

Per rechter komen de meer als Arglistige vonnissen bij de desbetreffende rechtsverkrachter te staan, wordt een wel zeer Sinister geheel voor de rechtbank terroristen over 14 jaar bij rechtbank te Alkmaar . De zeer integere W. Foppen & f. van der Winkel – President van Gerechtshof Leeuwarden – Arnhem zullen toch van de stoel flikkeren als zij het nogmaals Sinister geheel te samen kunnen lezen, dan wel huiveren !

From: remco jaasma
Date: Tue, 18 Dec 2012 21:19:57
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: Spera Lie Sigmond.

Dat is ook niet meer nodig. Rietveld is in het vervolg verzekerd van een gemachtigde die hem in rechte vertegenwoordigt, opdat magistraten als H.A Schotman niet ongestraft de schijn van hun partijdigheid kunnen wekken.

Met vriendelijke groet,
llm. Remco Jaasma

ottovolgenant

Oplichter O. Volgenant, was werkzaam bij Kennedy van der Laan Advocaten te Amsterdam voor UWV Tuig, zelf geplakt en geknipt de 27 stuks Strafaangiften ? Je had al in de Cel moeten liggen Volgenant !

politie-goud

J.W. Schippers – Politie Castricum – Duinstreek – NHN deze tekst, werkwijze betreft de enigste eerlijke daad in ( jou ) bestaan als werkzaam bij Politie, onderstaande P. Kloosterman :

KLOOSTERMAN

Met het onrechtmatig weg roven, dan wel vernietigen van auto,s Rietveld, opdrachten voor onrechtmatige vrijheid beroving , 27 Strafaangiften laten vernachelen te samen met onderstaande R. Mud – Officier van Justitie te Noord Holland :

mud 2

Deze veelvuldig vriendjes met zwaar corrupte Burgemeesters waaronder T. Mans – Gemeente Castricum te samen met Proces regisseur P. van Linden afdeling slopend Welzijn – 610 Euro crimineel !
BREAKING NEWS : ZWAARSTE AANVAL OP OPENBAAR MINISTERIE TE NOORD HOLLAND ooit aanhangig, ja toch R. Mud Officier van Justitie te Noord Holland !

rienk-mud

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken A.Monsch, L.Howell en M.Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

spera sigmond

Meer als Oplichters betreffen G. Spera – I.P. Sigmond, documenten volgen zeer snel vanaf nu !

sigmond 3

Als eerste twee stuks Advocaten Tuig, Rietveld vernield jullie met documenten, dan wel mail berichten vanuit eigen gelederen zelfs !

foto,s zaken Rietveld 715

Reeks van beslag legging ook bij Deurwaarders te Amsterdam effectief in behandeling, zie mail bericht aangaande Schuldenaren die moeten betalen aan Rietveld, zowel onderstaande Misdrijven Plegers in Strafaangiften vermeld, zie tevens de tekst eronder van Inspecteur Politie te Castricum Duinstreek – NHN . Goed onthouden R. Mud – Officier Justitie te Haarlem – Noord Holland, daar UWV Tuig Misdaad en een derde Wereld Oorlog aan het opwerpen zijn, reactie op Misdaad betreft grapjes van Rietveld ?

rienk-mud

tulp6

Weet u deze zaak nog R. Mud – Officier van Justitie, of Hoofdofficier Mr.B. Steensma ?

foto,s zaken Rietveld 2705

foto,s zaken Rietveld 2004

schregardus 9
Als eenmaal beslag gelegen is door Rietveld, gaat het er tot aan zo arm zijn als een kerkrat het beslag er niet meer vanaf, zie bijlage hierboven !
Summier begin G. Spera – I.P. Sigmond, en zou maar een poging doen rechter W.j.j.Beurskens werkzaam bij rechtbank te Maastricht zijn arglistig vonnis gewezen door Misdrijven toepassen van Tuig als Jij Spera plus Sigmond ongedaan te maken !. Zie later wel een zeer bijzondere Strafaangiften van Spera gedaan te Emmen ! Dan wel spectaculair vonnis van Beurskens hier onder zeer binnen kort : Nu nog in het klein zwaar corrumperende rechter W.J.J. Beurskens :

spera-3

sigmond4

sigmond-5

Binnen een week staat dit arglistig vonnis er op A4 formaat W.J.J. Beurskens, met de rest van het Advocaten Tuig Spera – Sigmond erbij, zoals :

foto-beurskens

AANGGIFTEN 1 - 2014

AANGIFTEN 2 - 2014

AANGIFTEN 3 2014

goud

Laatste citaat van deze tekst duidelijk t.o.v. de Strafaangiften erboven !

Gerechtshof Arnhem 1

Tweede document aangaande bedreiging door Advocaat Generaal I.E.W. Conzales tegen Rietveld aangaande Hoger beroep zaak G.R.M. v.d. Assum uit Leusden, dit verkrijgt grote gevolgen, zie Strafaangiften richting Mr. E.J. Eland te Noord Nederland

Gerechtshof Arnhem 2

Derde document Strafaangiften hieronder :

Gerechtshof Arnhem 3

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken A.Monsch, L.Howell en M.Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

assum tuig

De zware schade claim richting G.R.M. v.d. Assum uit Leusden wordt een gevoegde zaak te samen met UWV Tuig zowel richting van Dijk Scherpenzeel Hubens, drs. Manders werkzaam bij van Dijk Scherpenzeel Hubens te Amersfoort verkrijgt ook op zijn privé Zie later stukken van Buitenlandse Zaken – UWV Tuig !

Wat geen adres bekend UWV Tuig, zie tekst – mail vanuit Jakarta, tot twee maal aan toe ! Misdadigers van de eerste Orde, met dodelijke slachtoffers!
mr. deuze 1

Wat geen adres bekend UWV Tuig 2

van-dijk-sherpenzeel-hubers

Wat geen adres bekend UWV Tuig 3

mr. deuze 3

Wat geen adres bekend UWV Tuig 4

mr. deuze 4

Rest vervolg is voor R. van der Tak ( Politie Haag – landen tegen T. Martens – ir. L. Klijnsma – Mw. Kwee – Mw. Supit- Mw. Assenbroek werkzaam bij Buitenlandse Zaken, zie foto T. Martens :

martens-2

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Integere rechters die Rudolf Rietveld over tijdbestek van 14 jaar ervaring maar kan vermelden :

Mr. drs. Blokland rechtbank Alkmaar
Mr. van Eyk rechtbank te Alkmaar
Mr. Dolfin rechtbank te Alkmaar
Mr. ( in aantocht ) te Alkmaar
Mr. W. Foppen Gerechtshof Leeuwarden – Mr. F. van der Winkel tot heden 26 – 04 – 2015

gerechtshof Leeuwarden

Realiteit betreffende overheid Misdaad in chronologisch overzicht op deze Pagina,de hardheid zowel arglistig gedrag van rechters tot ondenkbaar zowel verbijsterend en vernietigend voor de slachtoffers van deze door Rietveld vernoemde Juridische Monsters. Degoutant, dan wel onbegrijpelijk als zijnde misdadige solo act per zaak met bij behorende vonnissen onder de aandacht komen, zowel Strafaangiften op aller hoogst niveau tegen betrokkenen rechters deelnemend aan criminele organisatie ex art. 140 Sr.” in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid art. 44 Sr.Tevens rekest civiel via cassatie advocaat aanhangig gemaakt gaat worden, met verzoek tot vernietiging van alle gevoerde civiel rechtelijke procedures ter zaken!

Rijn

Een herhaling van oneervol ontslag is tevens aanhangig gemaakt !

Aanval 3e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Rechters M.C. van Rijn, te samen met B. Liefting – Voogd uit Alkmaar de kroon werkelijk hebben doen verbrijzelen,met de hieronder vermelde vonnis !

Aanval 8e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Onderstaande Proces verbaal ligt inmiddels bij rechtbank te Utrecht, dit tevens in zaak tegen G.R.M. v.d. Assum & UWV Tuig, stukken komen later !

Aanval 5e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Vonnis met geen enkele rechtsgeldigheid, zie tevens de kritiek van UWV Tuig aangaande het totaal geen Kanton rechter had kunnen zijn die deze zaak heeft voorgezeten, zowel opzettelijk het dossier v.d. dochter van Rietveld heeft verduisterd! Zaak verdaagd naar rechtbank Midden Nederland! Voorbeeld van list en bedrog door UWV Tuig :

Saarloos - Liefting Voogd 5

Volgens het Proces verbaal ( perfect door Griffier genotuleerd ) staat het vonnis met rechthoekje, daar de Griffier niet aanwezig zou zijn ( was er wel, maar wilde niet tekenen ) loodrecht op de waarheid, zowel nogmaals het verslag gemaakt van de zitting ! Hieronder het arglistig vonnis van M.C. van Rijn !

M.C. van Rijn - arglistig vonnis 1

Er komt nog veel meer aan bewijslast aangaande Misdaad scenario tegen Rietveld 14 jaar Lang bij Terroristen rechtbank te Alkmaar.

M.C. van Rijn - arglistig vonnis 3

Bovenstaand vonnis door rechtbank Terrorist M.C. van Rijn uitgesproken, na weigering van ruim een jaar een versnelde beroep procedure aanhangig te maken tegen Misdaden van UWV, kort samen gevat een persoon met 20 jaar Ziekte van Parkinson binnen 14 dagen zijn huis uit Flikkeren ! Vandaar zware Strafzaken, zowel oneervol ontslag aangevraagd,en meer !

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Overige corrumperende rechters Terroristen rechtbank te Alkmaar betreffen : ZIE HIERONDER MAIL BERICHT VAN SPECIAAL ADVOCAAT – ZOWEL POLITIEK KOPSTUK ALTHANS VOLGENS R. Mud – Officier van Justitie te Haarlem – Noord Holland

REM 13

Deze foto betreft van IIm Advocaat R. Jaasma aangaande bericht over rechter H.A. Schotman, er volgen meer mail berichten aangaande Schotman!

Original Message—–
From: remco jaasma
Date: Tue, 18 Dec 2012 21:19:57
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: Spera Lie Sigmond.

Dat is ook niet meer nodig. Rietveld is in het vervolg verzekerd van een gemachtigde die hem in rechte vertegenwoordigt, opdat magistraten als H. Schotman niet ongestraft de schijn van hun partijdigheid kunnen wekken.

Met vriendelijke groet,
llm. Remco Jaasma

H.A. Schotman rechtbank Alkmaar
P.H.B. Littooy rechtbank Alkmaar
A.L. Croes rechtbank Alkmaar ( overleden )
J.A.J . Peters rechtbank Alkmaar – Amsterdam
L. Koster rechtbank Alkmaar
E.J. van der Molen rechtbank te Alkmaar
W.J.J. Beurskens arglistig vonnis uitgesproken bij rechtbank te Maastricht behorende bij onderstaand Trio Advocaten Misdadigers :

spera sigmond RAMONABATTA

foto,s zaken Rietveld 046

Dit Trio Misdadig kunnen functionerende Advocaten G. Spera uit Heerlen, zowel I.P. Sigmond als zijnde medeplichtig aan reeks van Misdrijven Ramona Batta uit Maastricht! Onderstaande melding betreft nog tipje IJsberg, zaken H. Wijffels – Sigmond / zaken Koch – ABN Amro – G. Spera in aantocht zowel Misdaden tegen Rietveld als kwartet G.R.M. v.d. Assum – A.P. Maes – G. Spera – I.P.Sigmond / UWV Tuig A. Monsch – L. Howell tevens R. Slatzherr – P. Boudewijn – De Nijs – M. Pronk rest volgt !

foto,s zaken Rietveld 310

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken Monsch, Howell en Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

schregardus31

Dit drama veroorzaakt door o.a. UWV misdaden, nogmaals A. Monsch – L. Howell hoofd schuldigen, zie later hun mail berichten hier onder :

Rietveld geeft in deze aan dat tegen Advocaat G.R.M. v.d. Assum te samen met van Dijk Scherpenzeel Hubens een zaak aanhangig gemaakt gaat worden wegens poging tot doodslag met voorbedachte raden !

van-dijk-sherpenzeel-hubers

rietveld-gedragingen-monsch-2

uwv tuig 3

Rest van de zware Misdrijven komen zeer spoedig, ook richting Politie individu R. van der Tak Haag Landen te Den Haag !

Pieter%20van%20Regteren%20Altena Roest Deken Utrecht mkl kemper

De drie ( niet van Breda ) maar wel van Amsterdam – Haarlem – Utrecht !

Bohmer Prickartz castlijns

Rudolf Rietveld zal binnenkort een enorme samenzwerende Advocaten Bende met 35 Stuks Advocaten Maatschappen ontmaskeren waarbij zelfs alle mail berichten onder elkaar zullen worden getoond,Deken van Regteren Altena uit Amsterdam, zowel Deken Meijer uit Haarlem, als Deken Roest ….. uit Utrecht zitten hier midden in Castelijns betreffende Misdaad scenario tegen Rietveld met Kemper, zowel Amlin – Corporate Insurens wordt scherp uitgelicht tevens . Deken Bohmer in verleden in zaken Advocaat Fiscalini – R.Homburg – v.d. Wal uit Amsterdam Rietveld wordt nog fraaier !

Tot slot begint Rietveld hieronder met een huzaren stuk betreffende Deken Prickartz uit Maastricht :

Eduard prickartz grapjes Omkopen – Deken Maastricht, Zie later G. Spera – I.P. Sigmond !

Volgende Deken betreft Prickartz uit Maastricht, deze heeft een zeer inspireerende zaak met de naam ……………….. dan wel de zaken van Rietveld tegen de advocaten G. Spera zowel I.P. Sigmond, rest komt er feilloos bij te staan wat er mis is met deze drie heren !

(Voor de regelmatige lezers kan het soms noodzakelijk zijn om met F5 te vernieuwen om de laatst toegevoegde ontwikkelingen te kunnen zien.)

http://overheidcorruptierietveld.wordpress.com/

Mr. Beulen te Landgraaf en Mr. Prickartz slaan weer toe!

De advocaat is met zijn doen en laten gebonden aan de advocaten wet en aan de eed die hij afgelegd heeft toen hij toegelaten werd. Voor het werk van de procureur die de communicatie tussen de rechtbank en uw advocaat verzorgd zijn er spelregels vastgelegd. Voor het rechtbankpersoneel, rechters en griffiers zijn alle handelingen en procedures nauwkeurig omschreven. We kennen de wettelijke scheiding tussen de rechtspraak en de advocatuur. Als u http://www.de-rechtspraak-mijn-verhaal.nl gelezen hebt, heeft u er kennis van kunnen nemen dat ze er daar in Limburg helemaal geen last van hebben.

1.het verzoekschrift waarin alle genoemde items gelogen zijn.

Van punt 2 – 29 weg gelaten i.v.m. te lang zijnde tekst :

29e .Mr’s Beulen en Prickartz bieden een “interessant geldbedrag” als ik van verdere actie af wil zien en hun namen- en deze site van het internet wil verwijderen.

Telefonisch kreeg ik voor de Pinksterdagen een uitnodiging om ergens in de buurt van de snelweg af te spreken met een advocaat die namens de mr’s Beulen en Prickartz gemachtigd was met mij onderhandelingen te openen om van deze onfrisse zaak af te komen. Enfin, praten kan altijd, dus wij spraken voor twee dagen later op de brug over de Loire af in Saumur, vonden daar dichtbij een aardig terrasje en daar kwam de aap uit de mouw. Mr. X wilde graag anoniem blijven en eerder was het mij al opgevallen dat hij me met een geheim telefoonnummer had gebeld. Moet kunnen. Na een inleiding van dat dingen nu eenmaal wel eens verkeerd kunnen lopen en zich dan later in negatieve zin in de breedte ontwikkelen, waarbij men wel eens spijt kan hebben dat men het in den beginne niet anders aangepakt heeft, dat de lopende kwestie zoveel schade doet enz. enz. men nu een positie inneemt door de zaak liever af te kopen dan nog verder te laten escaleren. Er zou sprake van een bedrag van ergens tussen de 10- en 20-duizend Euro zijn en of ik daar aan mee zou willen werken door verder geen acties meer te ondernemen, deze site van het net te halen en verder overal hun namen in mijn redactionele bijdragen op andere sites te verwijderen.

Rest tekst weg gehaald i.v.m. lengte op deze pagina !

rienk-mud

Een citaat hierboven betreffende omkoop schandaal door Prickartz, dit is nog maar tipje van wat komen gaat mr. R. Mud – Officier van Justitie te Noord Holland :

Aanval 1e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Hoofdofficieren van Justitie – Officieren Justitie in samenzwering tegen Rudolf Rietveld :

Steensma

Bedreiging door officier justitie 1

1e B. Steensma– Hoofdofficier Justitie te Noord Holland
2e Conzalis Advocaat Generaal te Arnhem ( bedreiging als Rietveld Hoger beroep door zet, zie document hierboven

3e De Bruin – Officier Justitie – verbinding R. Mud – Hoekman uit Assen, zie later Strafaangiften richting Mr. E.J. Eland – President F. van der Winkel te Gerechtshof te Arnhem – Leeuwarden.
4e Den Hollander Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )
5e A.O. Kerk Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )

foto,s zaken Rietveld 2957

6e B.W. Streefland Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )
7e S.de Haas Officier van Justitie te Almaar(wegens misdrijf zelf voor de rechter).
8e C.de Jong Officier van Justitie te Alkmaar(wegens misdrijf zelf voor de rechter).
9e Mw.Mr. ………… Officier van Justitie Midden Nederland ( Kaasschaaf Misdaad op Rietveld etc. ).
10e Hoekman 0fficier van Justitie te Assen, zie later indien nodig zijn samen werking met Mr. E.J. Eland Hoofdofficier te Noord Nederland. Deze laatst vermelde Hoofdofficier van Justitie te samen met President F. van der Winkel nog als integer Strafaangiften kunnen doen met o.a. art 162 Strafvordering!
11e Mr. Bloos Functioneel Parket
12e mr. G.W. van den Burg, nu werkzaam Bij College Procureurs, zie hieronder de twee stuks documenten van Landelijk Parket – Functioneel Parket ( Strafbaar feit Samenzwering ) overduidelijk, een woord anders in gehele tekst !

blog 1 - 13

Via Kanton rechter bestaat Mr. Bloos opeens niet meer, zie reeks van Enveloppe op bijlage :

blog 1 - 16

En hier onder op bijlage de identiek zijnde tekst vanuit Landelijk Parket, met zelfs adres in beide brieven fout geschreven :

blog 1 - 12

toonmans_cropresize_tmp Linden

T. Mans P. van Linden, deze beide tevens verantwoordelijk voor Huisuitzetting van Rietveld, wat meer als een slachtveld gaat opleveren !

UWV Tuig

Mensen rechten schenden ( d ) UWV Tuig :

1e A. Monsch werkzaam te Sloterdijk
2e L. Howell werkzaam te Sloterdijk
3e C. de Jong werkzaam te Amsterdam
4e R. Saltzherr ( was ) werkzaam te Sloterdijk
5e P. Boudewijn ( was ) werkzaam te Sloterdijk
6e J. Hovestad werkzaam te Alkmaar
7e M. Pronk werkzaam te Alkmaar
8e N. de Nijs werkzaam te Alkmaar
9e Mw…….. werkzaam te Alkmaar, komt uit vonnis, met uitspraak naar rechter B. Liefting – Voogd, UWV legt beslag tot nul euro, ook al levert het dode Mensen op ! ( deze misdadigster komt eraan )
10e J. Linthorst voorheen Raad van Bestuur UWV Tuig, zie onderstaande foto !

joop-linthorst

rienk-mud

Hoeveel art 3 : 300 BW zouden de zwaar corrumperende rechters nodig hebben om het vernietigende dossier van Rietveld ondersteboven te verkrijgen, schat in dat dit tot een onmogelijkheid gaar behoren . Grapjes toch R. Mud – Officier van Justitie, zie resultaat 1 e ernstige Strafbare feit door UWV Tuig .Op deze pagina komt elk aanwezig zijnde mail – stuk overige bewijslast, van ernstige Misdaden, zelfs van rechtbank terroristen als hierboven vermeld, ga verder met ander oplichters geboefte, dit totaal onderbouwd door stukken van Advocaten, dan wel Account kantoor Flinth !

Onderstaande crimineel G.R.M. v.d. ASSUM verantwoordelijk voor bijna dode Mensen, als zijnde dode, te samen met van Dijk Scherpenzeel – Hubens – drs. Manders te Amersfoort , S. Baldinger te Alkmaar, VAN DER MEER & PHILIPSEN Tuig , Snijder Beverwijk , Ramona Batta te Maastricht, rest volgt !

assum tuig

Onderstaand deurwaarders Tuig

van-dijk-sherpenzeel-hubers

Wederom deurwaarders Tuig

van-der-meer-philipsen21

wederom deurwaarders Tuig

baldinger

wederom deurwaarders Tuig

snijder

wederom deurwaarders Tuig

RAMONABATTA

Bovenstaande samenzwerende Mensen rechten schenden ( de ) Misdadigers zijn al jaren op document ontmaskerd door Advocaten dan wel Account kantoor van Rudolf Rietveld, kort samen gevat, gewoon Strafaangiften doen tegen Rietveld arglistig samenzwerend Tuig . En zien wie er het beste uitkomt bij de Strafzaken !

Begin van zwaar arglistig Advocaten Tuig :

1e A.P. Maes te Apeldoorn
maes
2e P. Lodestijn verleden te Apeldoorn
Foto komt eraan
3e G. Spera te Heerlen
spera
4e I.P. Sigmond te Heerlen
sigmond
5e A. Deuzen te Alkmaar
Foto komt eraan
6e A. Koopman te Alkmaar, zie zeer snel haar stukken aan UWV Tuig !
Foto komt eraan
7e Castelijns te Alkmaar
castlijns
8e Sweens te Alkmaar
sweens1
9e M. van Gaalen
van-gaalen
10e P. Klokkers te Amsterdam Zuidoost, zie foto hier direct onder !

klokkers

Alle foto, plus zwaar belastende teksten – werkwijzen komen op deze pagina bij elke naam – Misdrijven Pleger !

Poll - Belastingdienst

Foto boven, van Oplichter – Inspecteur F. van der Poll Belastingdienst te Apeldoorn, te samen met zijn Misdadig werkende vriend Directeur W. van T. Zand te Heerlen, voor Tienduizenden euro,s onrechtmatig beslag gelegen i.v.m. oplichting – Valsheid in geschriften door UWV – Misdadigers, zie namen hierboven !

Volgende samenzwerende Overheid Bende UWV Tuig – Belastingdienst met Valsheid in geschriften – oplichting – Knevelarij – onrechtmatige beslagen waardoor Huis uitzetting van persoon met 19 jaar Ziekte van Parkinson en wel door rechtbank terrorist – rechter M.C. van Rijn . Speciale Strafaangiften zijn in de Maak !

Misdaden begaan door rechters te Alkmaar dan wel afgedekt op hoog niveau UWV Tuig, tevens ernstige Misdrijven uitgevoerd door Gemeente Castricum individu, dit ( nu ) gemeld aan Inspectie Gezondheidszorg, zowel Minister !

BREAKING NEWS :

processuele-nietigheid-in-het-burgerlijk-procesrecht

rutte

Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
t.a.v. de heer drs. M. Rutte
tevens per email aan r…p…s.mp@min…nl
Den Haag, 4 februari 2013.

Zijne Excellentie,

Als onze huidige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geen antwoord kan, wil of mag geven en de Nederlandse verslaggevers krachtens de perscensuur van de Rijksvoorlichtingsdienst naar die antwoorden evenmin mogen vragen, laat dit de heer R.A.A. Rietveld Bakummerstraat 58B 1901 H N Castricum mijn cliënt geen andere keus dan U als onze huidige minister-president zich onder ede te laten verantwoorden, waarom hij oogluikend toestaat, dat corrupt gebleken advocaten de kweekvijver kunnen zijn voor derhalve partijdige magistraten, die de Nederlandse rechtspraak bevolken. Zoals aangezegd per aangetekende post van 28 januari 2013 aan U en in mijn bericht langs elektronische weg aan onze staatssecretaris van veiligheid en justitie.

Met vriendelijke groet,

Remco Jaasma

BKB Benelux B.V.


BREAKING NEWS : Hier direct onder de lijst van zwaar corrumpeerde rechters die over lijken van Mensen gaan, om diverse soort van Overheid Tuig af te blijven dekken, en wel 14 jaar . Nu komt de Boemerang !

Rechters :

B. Liefting – Voogd rechtbank te Alkmaar
M.C.van Rijn rechtbank te Alkmaar
P.H.B. littooy rechtbank te Alkmaar
J.A.J. Peters vice President rechtbank te Amsterdam
W.J.J. Beurskens rechtbank te Maastricht
E.J. van der Molen te Noord Holland
A.L. Croes was werkzaam te Alkmaar ( DOOD )
H.A. Schotman te Alkmaar, zie bijpassende mail van kopstuk, over een kopstuk ?

Original Message—–
From: remco jaasma
Date: Tue, 18 Dec 2012 21:19:57
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: Spera Lie Sigmond.

Dat is ook niet meer nodig. Rietveld is in het vervolg verzekerd van een gemachtigde die hem in rechte vertegenwoordigt, opdat magistraten als H. Schotman niet ongestraft de schijn van hun partijdigheid kunnen wekken.

Met vriendelijke groet,
llm. Remco Jaasma

Bovenstaande mail, plus tekst aan drs. M. Rutte voor R. Mud – Officier van Justitie te Noord Holland !

Dit betreft begin rechters, alle uitspraken ( misselijk makend ) komen op deze pagina tevens !

Hier komen de vonnissen .

toonmans_cropresize_tmp

Aan T. Mans / P. van Linden / in het bijzonder voor H.P. Knobbe – Wmo raad Castricum, in
kopie voor Dokter D. Coppoolse, R. mud, rechters M.C. van Rijn, B. Liefting – Voogd –
GGD R. Schouten e.a. personen door geheel Nederland, met Argus ogen de misdrijven op
Rietveld volgend ! ( o.a. Arts D. Coppoolse verkrijgt tekst apart ) !

Hier komen documenten van Strafbare feiten gepleegd door o.a. F.A. Bangma en overig crimineel
Ambtenaren roedel !

schregardus31

Inzake : Mail Inspectie Gezondheidszorg aan Rietveld, Misdaad, dan wel afdekken van
Misdaad oorzaak verlies Huis van Rietveld, inklusief meegenomen de huizen op Bali 26
stuks vanaf 2005.

blog 1 - 23

Grapjes zeker R. Mud Officier van Justitie, sterker nog vanaf 16
oktober 2001 met 59 dode eisers tegen Rietveld inzetten bij rechtbank Alkmaar, dan
wel diverse malen, en jaren lang door Gemeente Castricum medeplichtig zijn aan
misdrijven door o.a. ernstig zijnde domicilie fraude toepassen, dan wel via
F.A.Bangma – Korver Baltes er met Advocaten crimineel A.P. Maes een akkoordje op
na houden en Misdaad op maat toepassen, auto,s van Rietveld weg stelen, dan wel
andere vernietigen, dit arglistig dan wel Misdadig – degoutant opzettelijk opgezet
scenario tot in detail op schrift in handen van Rietveld !

Ga verder, bij deze de formeel zijnde mededeling dat ondergetekende een tweede lijn
fundatie heeft gelegen om o.a.de Misdrijven van Gemeente Castricum met catastrofale
afloop, op diverse kwalificatie is geplaatst bij de door mij in balk vernoemde Inspectie
Gezondheidszorg, zowel de betreffende Minister .

wmoraad va okt2012

Heer H. Knobbe, u heeft bewezen als oud Huisarts van Rietveld met geen enkele reactie
geven op een zelfs lovende 1e brief over mijn oude Huisarts U heer Knobbe, zowel mijn
tweede Huisarts D. Coppoolse dat Wmo Raad de Misdrijven van Gemeente Castricum als
zijnde ( vernemen van ) als fundatie neemt ( moet nemen ) om te handelen, zoals u
H. Knobbe bewezen heeft, tevens hoe Wmo kan – moet functioneren( wij staan erbij,en
kijken ernaar )rest op dit moment geen verdere tekst nodig in deze .

De bittere waarheid over wat diverse individu werkzaam bij Gemeente Castricum aan
Misdrijven heeft kunnen plegen, dan wel met alle middelen hebben trachten af te dekken
en door Rietveld bestreden, en wel op de enige nog juiste ( kei harde wijze ) transparant
te maken, dit blijkt voor Wmo, dan wel H. Knobbe een reden geweest te zijn geen enkele
reactie te hebben gegeven op twee brieven, plus noodsignaal via mail, van Rietveld .

Linden toonmans_cropresize_tmp

P. Linden – T. Mans beide in Castricum nog werkzaam !

Diverse Overheid instantie zowel zeer zeker Gemeente Castricum hebben Misdrijven
gestaafd om een ernstig lichamelijk ziek zijnde Rietveld uit zijn huis te laten zetten
door nogmaals een vijfde reeks van Misdrijven waarvan van P. van Linden ( 610,- euro
crimineel )wederom een hoofdrol in gespeeld heeft, uiteraard afgedekt door T. mans, en
schat voorzichtig in de grote Burgemeester vriend R. Mud – Officier van Justitie tevens !

De zwaar corrumpeerde rechters B. Liefting – Voogd als zijnde M.C. van
Rijn, diverse Officieren Justitie,verkrijgen de zwaarste kluif uit het ruim 20
jarig bestaan van rechtbank te Alkmaar, met verplaatst Openbaar Ministerie naar
Haarlem, inklusief E.J. van der Molen – President, deze al 14 jaar op de hoogte
van 59 opgevoerde dode dan wel verzonnen eisers met zware Valsheid in geschriften
plegen . Alle Uittreksels v.d.dode eisers komen op Internet te staan, inklusief
de daarbij behorende valse Vonnissen !

Nogmaals in deze tekst de mededeling, er geen verdere tekst nodig is, als in herhaling
aan te geven dat o.a. P. van Linden is medegedeeld, bij kwijt raken huis 26 van Rietveld
door Misdrijven van o.a Gemeente Castricum, zowel UWV Tuig er een paar lot genoten
bij gaan komen die ook hun huis kwijt gaan raken, en wel door beslag legging in
opdracht van Rietveld te samen met ………dit overigens zeer snel aanhangig gemaakt
zal worden !

Met van toepassing zijnde hoogachting

Rietveld

In verleden woonachtig op de:

Boogaert 70
1901 GR
Castricum

Ps. Ook deze brief wordt gevoegd op ruim 80 Internet lijnen, dan wel de mededeling dat
Rietveld met vooruitziende blik, dan met 14 jaar ervaring betreffende Overheid Misdaad
ik zorg gedragen heb ( op mijn manier ) dat het Huis al leeg staat, en Rietveld niet met
20 jaar Parkinson o.a. binnen 14 dagen op straat geflikkerd kon worden. Goed onthouden
wat Rietveld in onderstaande alinea ( expliciet )vermeld heeft R. Mud – Officier van
Justitie, te samen met T. Mans – Burgemeester !

GOEDE NOTITIE NEMEN VAN ONDERSTAANDE TEKST !

Geachte heer Rietveld,

Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft uw e-mail aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) op 16 maart 2015 in goede orde ontvangen, waarvoor dank. Vragen en/of klachten
van burgers over de zorg worden met ingang van 17 juli 2014 doorgestuurd naar het
Landelijk Meldpunt Zorg.
Het Landelijk Meldpunt Zorg is, evenals de IGZ, onderdeel van het Ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en Sport.Hebt u aangegeven dat u ……………………
………………………………………………………………………
Rest tekst in deze was niet van belang, dus ingekort door Rietveld strong>

Rechtbank Alkmaar drijft Misdaden toepast door zwaar gecorrumpeerd, dan wel voorzien van ziek brein zijnde rechters tot bijna niet te bevatten uitgesproken vonnis of te wel Misdaad op hoogste Level !

BREAKING NEWS :

processuele-nietigheid-in-het-burgerlijk-procesrecht

rutte

Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
t.a.v. de heer drs. M. Rutte
tevens per email aan r…p…s.mp@min…nl
Den Haag, 4 februari 2013.

Zijne Excellentie,

Als onze huidige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geen antwoord kan, wil of mag geven en de Nederlandse verslaggevers krachtens de perscensuur van de Rijksvoorlichtingsdienst naar die antwoorden evenmin mogen vragen, laat dit de heer R.A.A. Rietveld Bakummerstraat 58B 1901 H N Castricum mijn cliënt geen andere keus dan U als onze huidige minister-president zich onder ede te laten verantwoorden, waarom hij oogluikend toestaat, dat corrupt gebleken advocaten de kweekvijver kunnen zijn voor derhalve partijdige magistraten, die de Nederlandse rechtspraak bevolken. Zoals aangezegd per aangetekende post van 28 januari 2013 aan U en in mijn bericht langs elektronische weg aan onze staatssecretaris van veiligheid en justitie.

Met vriendelijke groet,

Remco Jaasma

BKB Benelux B.V.

REM 13

BREAKING NEWS :

Hier direct onder de lijst van zwaar corrumpeerde rechters die over lijken van Mensen gaan, om diverse soort van Overheid Tuig af te blijven dekken, en wel 14 jaar . Nu komt de Boemerang !

Rechters :

B. Liefting – Voogd rechtbank te Alkmaar
M.C.van Rijn rechtbank te Alkmaar
P.H.B. littooy rechtbank te Alkmaar
J.A.J. Peters vice President rechtbank te Amsterdam
W.J.J. Beurskens rechtbank te Maastricht
E.J. van der Molen te Noord Holland
A.L. Croes was werkzaam te Alkmaar ( DOOD )
H.A. Schotman te Alkmaar, onderstaande mail speciaal van een kopstuk voor een kopstuk ?

Original Message—–
From: remco jaasma
Date: Tue, 18 Dec 2012 21:19:57
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: Spera Lie Sigmond.

Dat is ook niet meer nodig. Rietveld is in het vervolg verzekerd van een gemachtigde die hem in rechte vertegenwoordigt, opdat magistraten als H. Schotman niet ongestraft de schijn van hun partijdigheid kunnen wekken.

Met vriendelijke groet,
llm. Remco Jaasma

Dit betreft begin rechters, alle uitspraken ( misselijk makend, dan wel voor
onvoorstelbare schade – Letsel zorg dragen komen op deze pagina tevens !

Strafaangiften tegen o.a. de rechters B. Liefting – Voogd / M.C. van Rijn worden gedaan bij het hoogste rechts orgaan van Nederland, tevens de niet in geld uit te drukken Letsel schade verhaald gaan worden op de vermelde rechters ( ook in privé )

De Misdaden afgedekt door de rechtbank Alkmaar, zowel de samen werking met crimineel zijnde Advocaten met het kunnen opvoeren van 59 dode eisers op 16 oktober 2001 met uitspraak op 25 oktober 2001, met rol 01 -890 wordt het eerste uitspraak schandaal tot de nummer 12 van 11 maart 2015 door M.C. van Rijn . Misdaden op het hoogste niveau afdekken, zowel medeplichtig zijn aan, zijn toegepast in vonnis wijzen op 24 december 2014 door B. Liefting – Voogd tevens !

Arnhem

Terroristen Rechtbank te Alkmaar voorzien van rechters met meer als Wraakzuchtig brein, dan wel voorzien van ziek zijnd brein, tevens de van alle Misdaden op de hoogte zijnde President E.J. van der Molen gaat verkrijgen de grootste kluif ooit in komende maanden van Rietveld & zijn Partners voor hen strijdt tegen Misdaad en misbruik van Macht, dan wel opzettelijk ernstige Misdrijven afdekken, waaronder opvoeren van 59 Dode eisers domicilie fraude toepassen, dan wel laten toepassen Valsheid in geschriften, zowel zelf inzetten, Oplichting door UWV Tuig opzettelijk afdekken, zowel Misdaad door hen ziek brein in vals vonnis te verwerken , rest op dit moment alleen vermelden dat volgende twee rechters :

M.C. van Rijn meer als een rechtbank terrorist betreft, die met leugens en bedrog van UWV Tuig , zowel art 162 Strafvordering weigeren toe te passen, dan wel versnelde beroep procedure te weigeren, etc. zelfs Mensen uit hen huis laat zetten , denk erom M.C. van Rijn dat ( jij ) zolang Rietveld leeft boven ( jou ) hoofd hebt hangen, opgesloten te worden wegens de volgende Strafbare feiten : Misbruik van macht opzettelijk het recht belemmeren van Rietveld, tevens samenzwering toepassen, medeplichtig zijn aan ernstige Misdrijven van o.a. UWV Tuig !!
Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

B. Liefting – Voogd tevens een oplichtende rechtbank terrorist betreft, die zelfs een gestempeld dossier in bezit van Rietveld heeft laten verduisteren, of dit zelf gedaan heeft, haar degoutante rechthoek vonnis dermate Misdadig is van schrijven dat zij hier mee opzettelijk de fundatie heeft gelegen voor de Misdadige uitspraak van M.C. van Rijn een vaststaand feit betreft. Kort samen gevat B. Liefting – Voogd Rietveld hoopt dat je zeer binnenkort in een Cel terecht komt waar je al in had moeten hangen wegens Misdaad tegen de Mens !

Rechtbank Terroristen – Misdadigers – Machtswellustelingen werkzaam bij rechtbank te Alkmaar, Rietveld & zijn Partners zullen alles trachten te doen om jullie te stoppen, zullen worden berecht, en schadeplichtig gesteld ! ( exact als R. Mud een zwaar corrumperende Officier van Justitie ) !

rienk-mud

1e Zeer summier begin van reeks vals Vonnis, althans bagger van een rechtbank Terrorist B. Liefting – Voogd :

Saarloos - Liefting Voogd 6

Saarloos - Liefting Voogd 4

Saarloos - Liefting Voogd 5

Rechters / Officieren van Justitie / Advocaten / Deurwaarders / Politie Schandpaal ! Wat inhoud dat deze vernoemde individu vallende onder rechtspraak Moordenaars – Oplichters afdekken werkzaam bij UWV – Buitenlandse Zaken !

BREAKING NEWS :

processuele-nietigheid-in-het-burgerlijk-procesrecht

IMAGO RECHTSPRAAK ZAL TOT NUL GEREDUCEERD ZIJN, ALS RIETVELD GEREED IS BETREFFENDE ONTMASKEREN VAN CRIMINELEN BINNEN DE RECHTSPRAAK !

rienk-mud

Heer R. Mud Officier van Justitie, Rietveld schat voorzichtig in dat Deken R.F. Meijer u wel bekend ook iets aan werk doet betreffende bovenstaande zaak ?

Arnhem

Rudolf Rietveld maakt deze Pagina voor de Nederlandse Bevolking om te kunnen constateren wie en wat aan Misdrijven pleegt om o.a. UWV Tuig de handen boven het hoofd te houden .

UWV Tuig

UWV Misdadigers aansprakelijk voor dode tot bijna dode Mensen, zowel al ruim 7 jaar Rudolf Rietveld en wat zijn gezin was Financieel kapot gesloopt hebben. Zelfs mijn Huis( De Boogaert 70 verkregen door Wmo ) weg gesloopt door ernstige Strafbare feiten van onderstaande UWV Misdadigers, zowel Gemeente Castricum Fraudeurs waaronder :
Linden toonmans_cropresize_tmp

P. van Linden zowel T. Mans – deze misdrijven afdekkende Burgemeester, dan wel corrumperende rechters komen hier op deze Pagina tevens te staan, met de door hen op schandalige wijze uitgesproken Vonnissen, waaruit voortkomt enorme bedragen aan valse beslagen te kunnen leggen !

blog 1 - 25 ruud-rietveld-1 assum-zaak-5

Wat Anton Rietveld, zijn Indonesië Moeder waren. zowel Rudolf Rietveld zelf, op verzoek wordt veel meer bewijs op Foto aangeleverd !

joop-linthorst

Bovenstaande Foto betreft Mensen rechten schenden ( de ) Misdadiger J. Linthorst – Raad van Bestuur UWV Tuig !

rietveld-gedragingen-boudewijn-4

Mensen rechten schenden de Misdadiger J. Linthorst voorheen Raad van Bestuur UWV – Moordenaars – Oplichters tevens Onderstaande Misdadigers werkzaam bij UWV Sloterdijk – Alkmaar aansprakelijk voor dode gezinsleden, dan wel een bijna dode Rietveld tot 3 maal toe, tevens Huis kwijt zowel financieel gesloopt ! Ernstige Strafbare feiten afgedekt door rechters B. Liefting – Voogd / M.C. van Rijn, beide rechters werkzaam te Alkmaar, met o.a. weigeren Art 162 Strafvordering toe te passen, men laat Mensen vermoorden via de rechtspraak, om Overheid af te dekken !

uwv-embleem

UWV – Misdadigers met dode tot bijna dode Mensen, zie rekening Hospitaal op Bali, leven reddende operatie, ondanks dekken rechtbank Terroristen – rechters te Alkmaar dit schorem tot heden 08 – 03 – 2015 nog af !

1e A. Monsch – UWV Sloterdijk
2e L. Howell – UWV Sloterdijk
3e R. Saltzherr – UWV Sloterdijk
4e P. Boudewijn – UWV Sloterdijk
5e J. Hovestad – UWV Alkmaar
6e M. Pronk – UWV Alkmaar
7e De Nijs – UWV Alkmaar
8e
9e
In reconstructie !

ottovolgenant

Bovenstaande O. Volgenant Advocaten oplichter werkzaam bij Kennedy van der Laan advocaten te Amsterdam wist H.A. Schotman, tevens zwaar corrumperende rechter te Alkmaar wijs te maken dat Rietveld o.a. 27 Strafaangiften zelf geknipt en geplakt zou hebben, afdekkende rechter H.A. Schotman uit Alkmaar, goed onthouden wat er nog meer over rechtbank Terroristen te Alkmaar op deze site komt te staan . Hoeveel vals uitgesproken Vonnis met Art 3:300 BW denken afdekkende rechtbank terroristen nog nodig te hebben, om bittere waarheid van Internet te laten verwijderen door o.a. het Advocaten Tuig hieronder vermeld, wat nog moet komen wordt nog veel ernstiger van aard !

rechters1

Rechters voor bovenstaande kwalificatie van toepassing :

foto-beurskens

Foto met zwaar gecorrumpeerde prechter W.J.J. Beurskens achter de tafel.

1e W. J. J. Beurskens werkzaam bij rechtbank te Maastricht
2e B. Liefting – Voogd werkzaam bij rechtbank te Alkmaar
3e M. C. van Rijn werkzaam bij rechtbank te Alkmaar
4e P.H.B. Littooy werkzaam bij rechtbank te Alkmaar
5e ene Slingermann werkzaam bij rechtbank te Alkmaar
6e A.L. Croes – heeft 59 dode eisers laten opvoeren bij rechtbank Alkmaar, zelf ook Dood !
In reconstructie, komt vervolg !

Officieren van Justitie voor bovenstaande kwalificatie van toepassing :
1e R. Mud werkzaam bij Openbaar Ministerie te Noord Holland – Haarlem

rienk-mud

2e B.W. Streefland in verleden werkzaam bij OM te Alkmaar
3e S. de Haas in verleden werkzaam bij OM te Alkmaar
4e C. de Jong in verleden werkzaam bij OM te Alkmaar
5e Hoekman werkzaam bij OM te Zwolle – Assen
In reconstructie, komt vervolg

Advocaten voor bovenstaande kwalificatie van toepassing :
1e Advocaten boef G.R.M. v.d. Assum uit Leusden, bewijslast komt er bij !

assum tuig

2e Advocaten boef G. Spera uit Heerlen

spera

3e Advocaten boef I.P. Sigmond uit Heerlen

sigmond

4e Advocaten boef Castelijns uit Alkmaar

castlijns

5e Advocaten boef P. Klokkers uit Amsterdam Zuidoost

klokkers

6e Advocaten boef A.P. Maes uit Apeldoorn

maes

7e Advocaten boef Menno van Gaalen uit Amsterdam

van-gaalen

8e Advocaten boef …………….
In reconstructie, komt vervolg

Deurwaarders Tuig als zijnde de volgende aangegeven :

1e Deurwaarder Tuig S. Baldinger te Alkmaar

baldinger

2e Deurwaarders Tuig van DER MEER & PHILIPSEN uit Alkmaar

van-der-meer-philipsen21

3e Deurwaarders Tuig Ramonna Batta uit Maastricht

RAMONABATTA

4e Deurwaarders Tuig Snijder uit Beverwijk

snijder

5e Deurwaarders Tuig van Dijk Scherpenzeel Hubens uit Amersfoort

van-dijk-sherpenzeel-hubers

BREAKING NEWS : ZWAARSTE AANVAL OP OPENBAAR MINISTERIE TE NOORD HOLLAND ooit aanhangig, ja toch R. Mud Officier van Justitie te Noord Holland !

rienk-mud

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken A.Monsch, L.Howell en M.Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

spera sigmond

Meer als Oplichters betreffen G. Spera – I.P. Sigmond, documenten volgen zeer snel vanaf nu !

sigmond 3

Als eerste twee stuks Advocaten Tuig, Rietveld vernield jullie met documenten, dan wel mail berichten vanuit eigen gelederen zelfs !

foto,s zaken Rietveld 715

Reeks van beslag legging ook bij Deurwaarders te Amsterdam effectief in behandeling, zie mail bericht aangaande Schuldenaren die moeten betalen aan Rietveld, zowel onderstaande Misdrijven Plegers in Strafaangiften vermeld, zie tevens de tekst eronder van Inspecteur Politie te Castricum Duinstreek – NHN . Goed onthouden R. Mud – Officier Justitie te Haarlem – Noord Holland, daar UWV Tuig Misdaad en een derde Wereld Oorlog aan het opwerpen zijn, reactie op Misdaad betreft grapjes van Rietveld ?

rienk-mud

tulp6

Weet u deze zaak nog R. Mud – Officier van Justitie, of Hoofdofficier Mr.B. Steensma ?

foto,s zaken Rietveld 2705

foto,s zaken Rietveld 2004

schregardus 9
Als eenmaal beslag gelegen is door Rietveld, gaat het er tot aan zo arm zijn als een kerkrat het beslag er niet meer vanaf, zie bijlage hierboven !
Summier begin G. Spera – I.P. Sigmond, en zou maar een poging doen rechter W.j.j.Beurskens werkzaam bij rechtbank te Maastricht zijn arglistig vonnis gewezen door Misdrijven toepassen van Tuig als Jij Spera plus Sigmond ongedaan te maken !. Zie later wel een zeer bijzondere Strafaangiften van Spera gedaan te Emmen ! Dan wel spectaculair vonnis van Beurskens hier onder zeer binnen kort : Nu nog in het klein zwaar corrumperende rechter W.J.J. Beurskens :

spera-3

sigmond4

sigmond-5

Binnen een week staat dit arglistig vonnis er op A4 formaat W.J.J. Beurskens, met de rest van het Advocaten Tuig Spera – Sigmond erbij, zoals :

foto-beurskens

AANGGIFTEN 1 - 2014

AANGIFTEN 2 - 2014

AANGIFTEN 3 2014

goud

Laatste citaat van deze tekst duidelijk t.o.v. de Strafaangiften erboven !

Gerechtshof Arnhem 1

Tweede document aangaande bedreiging door Advocaat Generaal I.E.W. Conzales tegen Rietveld aangaande Hoger beroep zaak G.R.M. v.d. Assum uit Leusden, dit verkrijgt grote gevolgen, zie Strafaangiften richting Mr. E.J. Eland te Noord Nederland

Gerechtshof Arnhem 2

Derde document Strafaangiften hieronder :

Gerechtshof Arnhem 3

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken A.Monsch, L.Howell en M.Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

assum tuig

De zware schade claim richting G.R.M. v.d. Assum uit Leusden wordt een gevoegde zaak te samen met UWV Tuig zowel richting van Dijk Scherpenzeel Hubens, drs. Manders werkzaam bij van Dijk Scherpenzeel Hubens te Amersfoort verkrijgt ook op zijn privé Zie later stukken van Buitenlandse Zaken – UWV Tuig !

Wat geen adres bekend UWV Tuig, zie tekst – mail vanuit Jakarta, tot twee maal aan toe ! Misdadigers van de eerste Orde, met dodelijke slachtoffers!
mr. deuze 1

Wat geen adres bekend UWV Tuig 2

van-dijk-sherpenzeel-hubers

Wat geen adres bekend UWV Tuig 3

mr. deuze 3

Wat geen adres bekend UWV Tuig 4

mr. deuze 4

Rest vervolg is voor R. van der Tak ( Politie Haag – landen tegen T. Martens – ir. L. Klijnsma – Mw. Kwee – Mw. Supit- Mw. Assenbroek werkzaam bij Buitenlandse Zaken, zie foto T. Martens :

martens-2

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Integere rechters die Rudolf Rietveld over tijdbestek van 14 jaar ervaring maar kan vermelden :

Mr. drs. Blokland rechtbank Alkmaar
Mr. van Eyk rechtbank te Alkmaar
Mr. Dolfin rechtbank te Alkmaar
Mr. ( in aantocht ) te Alkmaar
Mr. W. Foppen Gerechtshof Leeuwarden – Mr. F. van der Winkel tot heden 26 – 04 – 2015

gerechtshof Leeuwarden

Realiteit betreffende overheid Misdaad in chronologisch overzicht op deze Pagina,de hardheid zowel arglistig gedrag van rechters tot ondenkbaar zowel verbijsterend en vernietigend voor de slachtoffers van deze door Rietveld vernoemde Juridische Monsters. Degoutant, dan wel onbegrijpelijk als zijnde misdadige solo act per zaak met bij behorende vonnissen onder de aandacht komen, zowel Strafaangiften op aller hoogst niveau tegen betrokkenen rechters deelnemend aan criminele organisatie ex art. 140 Sr.” in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid art. 44 Sr.Tevens rekest civiel via cassatie advocaat aanhangig gemaakt gaat worden, met verzoek tot vernietiging van alle gevoerde civiel rechtelijke procedures ter zaken!

Rijn

Een herhaling van oneervol ontslag is tevens aanhangig gemaakt !

Aanval 3e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Rechters M.C. van Rijn, te samen met B. Liefting – Voogd uit Alkmaar de kroon werkelijk hebben doen verbrijzelen,met de hieronder vermelde vonnis !

Aanval 8e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Onderstaande Proces verbaal ligt inmiddels bij rechtbank te Utrecht, dit tevens in zaak tegen G.R.M. v.d. Assum & UWV Tuig, stukken komen later !

Aanval 5e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Vonnis met geen enkele rechtsgeldigheid, zie tevens de kritiek van UWV Tuig aangaande het totaal geen Kanton rechter had kunnen zijn die deze zaak heeft voorgezeten, zowel opzettelijk het dossier v.d. dochter van Rietveld heeft verduisterd! Zaak verdaagd naar rechtbank Midden Nederland! Voorbeeld van list en bedrog door UWV Tuig :

Saarloos - Liefting Voogd 5

Volgens het Proces verbaal ( perfect door Griffier genotuleerd ) staat het vonnis met rechthoekje, daar de Griffier niet aanwezig zou zijn ( was er wel, maar wilde niet tekenen ) loodrecht op de waarheid, zowel nogmaals het verslag gemaakt van de zitting ! Hieronder het arglistig vonnis van M.C. van Rijn !

M.C. van Rijn - arglistig vonnis 1

Er komt nog veel meer aan bewijslast aangaande Misdaad scenario tegen Rietveld 14 jaar Lang bij Terroristen rechtbank te Alkmaar.

M.C. van Rijn - arglistig vonnis 3

Bovenstaand vonnis door rechtbank Terrorist M.C. van Rijn uitgesproken, na weigering van ruim een jaar een versnelde beroep procedure aanhangig te maken tegen Misdaden van UWV, kort samen gevat een persoon met 20 jaar Ziekte van Parkinson binnen 14 dagen zijn huis uit Flikkeren ! Vandaar zware Strafzaken, zowel oneervol ontslag aangevraagd,en meer !

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Overige corrumperende rechters Terroristen rechtbank te Alkmaar betreffen : ZIE HIERONDER MAIL BERICHT VAN SPECIAAL ADVOCAAT – ZOWEL POLITIEK KOPSTUK ALTHANS VOLGENS R. Mud – Officier van Justitie te Haarlem – Noord Holland

REM 13

Deze foto betreft van IIm Advocaat R. Jaasma aangaande bericht over rechter H.A. Schotman, er volgen meer mail berichten aangaande Schotman!

Original Message—–
From: remco jaasma
Date: Tue, 18 Dec 2012 21:19:57
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: Spera Lie Sigmond.

Dat is ook niet meer nodig. Rietveld is in het vervolg verzekerd van een gemachtigde die hem in rechte vertegenwoordigt, opdat magistraten als H. Schotman niet ongestraft de schijn van hun partijdigheid kunnen wekken.

Met vriendelijke groet,
llm. Remco Jaasma

H.A. Schotman rechtbank Alkmaar
P.H.B. Littooy rechtbank Alkmaar
A.L. Croes rechtbank Alkmaar ( overleden )
J.A.J . Peters rechtbank Alkmaar – Amsterdam
L. Koster rechtbank Alkmaar
E.J. van der Molen rechtbank te Alkmaar
W.J.J. Beurskens arglistig vonnis uitgesproken bij rechtbank te Maastricht behorende bij onderstaand Trio Advocaten Misdadigers :

spera sigmond RAMONABATTA

foto,s zaken Rietveld 046

Dit Trio Misdadig kunnen functionerende Advocaten G. Spera uit Heerlen, zowel I.P. Sigmond als zijnde medeplichtig aan reeks van Misdrijven Ramona Batta uit Maastricht! Onderstaande melding betreft nog tipje IJsberg, zaken H. Wijffels – Sigmond / zaken Koch – ABN Amro – G. Spera in aantocht zowel Misdaden tegen Rietveld als kwartet G.R.M. v.d. Assum – A.P. Maes – G. Spera – I.P.Sigmond / UWV Tuig A. Monsch – L. Howell tevens R. Slatzherr – P. Boudewijn – De Nijs – M. Pronk rest volgt !

foto,s zaken Rietveld 310

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken Monsch, Howell en Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

schregardus31

Dit drama veroorzaakt door o.a. UWV misdaden, nogmaals A. Monsch – L. Howell hoofd schuldigen, zie later hun mail berichten hier onder :

Rietveld geeft in deze aan dat tegen Advocaat G.R.M. v.d. Assum te samen met van Dijk Scherpenzeel Hubens een zaak aanhangig gemaakt gaat worden wegens poging tot doodslag met voorbedachte raden !

van-dijk-sherpenzeel-hubers

rietveld-gedragingen-monsch-2

uwv tuig 3

Rest van de zware Misdrijven komen zeer spoedig, ook richting Politie individu R. van der Tak Haag Landen te Den Haag !

Pieter%20van%20Regteren%20Altena Roest Deken Utrecht mkl kemper

De drie ( niet van Breda ) maar wel van Amsterdam – Haarlem – Utrecht !

Bohmer Prickartz castlijns

Rudolf Rietveld zal binnenkort een enorme samenzwerende Advocaten Bende met 35 Stuks Advocaten Maatschappen ontmaskeren waarbij zelfs alle mail berichten onder elkaar zullen worden getoond,Deken van Regteren Altena uit Amsterdam, zowel Deken Meijer uit Haarlem, als Deken Roest ….. uit Utrecht zitten hier midden in Castelijns betreffende Misdaad scenario tegen Rietveld met Kemper, zowel Amlin – Corporate Insurens wordt scherp uitgelicht tevens . Deken Bohmer in verleden in zaken Advocaat Fiscalini – R.Homburg – v.d. Wal uit Amsterdam Rietveld wordt nog fraaier !

Tot slot begint Rietveld hieronder met een huzaren stuk betreffende Deken Prickartz uit Maastricht :

Eduard prickartz grapjes Omkopen – Deken Maastricht, Zie later G. Spera – I.P. Sigmond !

Volgende Deken betreft Prickartz uit Maastricht, deze heeft een zeer inspireerende zaak met de naam ……………….. dan wel de zaken van Rietveld tegen de advocaten G. Spera zowel I.P. Sigmond, rest komt er feilloos bij te staan wat er mis is met deze drie heren !

(Voor de regelmatige lezers kan het soms noodzakelijk zijn om met F5 te vernieuwen om de laatst toegevoegde ontwikkelingen te kunnen zien.)

http://overheidcorruptierietveld.wordpress.com/

Mr. Beulen te Landgraaf en Mr. Prickartz slaan weer toe!

De advocaat is met zijn doen en laten gebonden aan de advocaten wet en aan de eed die hij afgelegd heeft toen hij toegelaten werd. Voor het werk van de procureur die de communicatie tussen de rechtbank en uw advocaat verzorgd zijn er spelregels vastgelegd. Voor het rechtbankpersoneel, rechters en griffiers zijn alle handelingen en procedures nauwkeurig omschreven. We kennen de wettelijke scheiding tussen de rechtspraak en de advocatuur. Als u http://www.de-rechtspraak-mijn-verhaal.nl gelezen hebt, heeft u er kennis van kunnen nemen dat ze er daar in Limburg helemaal geen last van hebben.

1.het verzoekschrift waarin alle genoemde items gelogen zijn.

Van punt 2 – 29 weg gelaten i.v.m. te lang zijnde tekst :

29e .Mr’s Beulen en Prickartz bieden een “interessant geldbedrag” als ik van verdere actie af wil zien en hun namen- en deze site van het internet wil verwijderen.

Telefonisch kreeg ik voor de Pinksterdagen een uitnodiging om ergens in de buurt van de snelweg af te spreken met een advocaat die namens de mr’s Beulen en Prickartz gemachtigd was met mij onderhandelingen te openen om van deze onfrisse zaak af te komen. Enfin, praten kan altijd, dus wij spraken voor twee dagen later op de brug over de Loire af in Saumur, vonden daar dichtbij een aardig terrasje en daar kwam de aap uit de mouw. Mr. X wilde graag anoniem blijven en eerder was het mij al opgevallen dat hij me met een geheim telefoonnummer had gebeld. Moet kunnen. Na een inleiding van dat dingen nu eenmaal wel eens verkeerd kunnen lopen en zich dan later in negatieve zin in de breedte ontwikkelen, waarbij men wel eens spijt kan hebben dat men het in den beginne niet anders aangepakt heeft, dat de lopende kwestie zoveel schade doet enz. enz. men nu een positie inneemt door de zaak liever af te kopen dan nog verder te laten escaleren. Er zou sprake van een bedrag van ergens tussen de 10- en 20-duizend Euro zijn en of ik daar aan mee zou willen werken door verder geen acties meer te ondernemen, deze site van het net te halen en verder overal hun namen in mijn redactionele bijdragen op andere sites te verwijderen.

Rest tekst weg gehaald i.v.m. lengte op deze pagina !

rienk-mud

Een citaat hierboven betreffende omkoop schandaal door Prickartz, dit is nog maar tipje van wat komen gaat mr. R. Mud – Officier van Justitie te Noord Holland :

Aanval 1e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Hoofdofficieren van Justitie – Officieren Justitie in samenzwering tegen Rudolf Rietveld :

Steensma

Bedreiging door officier justitie 1

1e B. Steensma– Hoofdofficier Justitie te Noord Holland
2e Conzalis Advocaat Generaal te Arnhem ( bedreiging als Rietveld Hoger beroep door zet, zie document hierboven

3e De Bruin – Officier Justitie – verbinding R. Mud – Hoekman uit Assen, zie later Strafaangiften richting Mr. E.J. Eland – President F. van der Winkel te Gerechtshof te Arnhem – Leeuwarden.
4e Den Hollander Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )
5e A.O. Kerk Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )

foto,s zaken Rietveld 2957

6e B.W. Streefland Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )
7e S.de Haas Officier van Justitie te Almaar(wegens misdrijf zelf voor de rechter).
8e C.de Jong Officier van Justitie te Alkmaar(wegens misdrijf zelf voor de rechter).
9e Mw.Mr. ………… Officier van Justitie Midden Nederland ( Kaasschaaf Misdaad op Rietveld etc. ).
10e Hoekman 0fficier van Justitie te Assen, zie later indien nodig zijn samen werking met Mr. E.J. Eland Hoofdofficier te Noord Nederland. Deze laatst vermelde Hoofdofficier van Justitie te samen met President F. van der Winkel nog als integer Strafaangiften kunnen doen met o.a. art 162 Strafvordering!
11e Mr. Bloos Functioneel Parket
12e mr. G.W. van den Burg, nu werkzaam Bij College Procureurs, zie hieronder de twee stuks documenten van Landelijk Parket – Functioneel Parket ( Strafbaar feit Samenzwering ) overduidelijk, een woord anders in gehele tekst !

blog 1 - 13

Via Kanton rechter bestaat Mr. Bloos opeens niet meer, zie reeks van Enveloppe op bijlage :

blog 1 - 16

En hier onder op bijlage de identiek zijnde tekst vanuit Landelijk Parket, met zelfs adres in beide brieven fout geschreven :

blog 1 - 12

BREAKING NEWS : ZWAARSTE AANVAL OP OPENBAAR MINISTERIE TE NOORD HOLLAND ooit aanhangig, ja toch R. Mud Officier van Justitie te Noord Holland !

rienk-mud

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken A.Monsch, L.Howell en M.Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

spera sigmond

Meer als Oplichters betreffen G. Spera – I.P. Sigmond, documenten volgen zeer snel vanaf nu !

sigmond 3

Als eerste twee stuks Advocaten Tuig, Rietveld vernield jullie met documenten, dan wel mail berichten vanuit eigen gelederen zelfs !

foto,s zaken Rietveld 715

Reeks van beslag legging ook bij Deurwaarders te Amsterdam effectief in behandeling, zie mail bericht aangaande Schuldenaren die moeten betalen aan Rietveld, zowel onderstaande Misdrijven Plegers in Strafaangiften vermeld, zie tevens de tekst eronder van Inspecteur Politie te Castricum Duinstreek – NHN . Goed onthouden R. Mud – Officier Justitie te Haarlem – Noord Holland, daar UWV Tuig Misdaad en een derde Wereld Oorlog aan het opwerpen zijn, reactie op Misdaad betreft grapjes van Rietveld ?

rienk-mud

tulp6

Weet u deze zaak nog R. Mud – Officier van Justitie, of Hoofdofficier Mr.B. Steensma ?

foto,s zaken Rietveld 2705

foto,s zaken Rietveld 2004

schregardus 9
Als eenmaal beslag gelegen is door Rietveld, gaat het er tot aan zo arm zijn als een kerkrat het beslag er niet meer vanaf, zie bijlage hierboven !
Summier begin G. Spera – I.P. Sigmond, en zou maar een poging doen rechter W.j.j.Beurskens werkzaam bij rechtbank te Maastricht zijn arglistig vonnis gewezen door Misdrijven toepassen van Tuig als Jij Spera plus Sigmond ongedaan te maken !. Zie later wel een zeer bijzondere Strafaangiften van Spera gedaan te Emmen ! Dan wel spectaculair vonnis van Beurskens hier onder zeer binnen kort : Nu nog in het klein zwaar corrumperende rechter W.J.J. Beurskens :

spera-3

sigmond4

sigmond-5

Binnen een week staat dit arglistig vonnis er op A4 formaat W.J.J. Beurskens, met de rest van het Advocaten Tuig Spera – Sigmond erbij, zoals :

foto-beurskens

AANGGIFTEN 1 - 2014

AANGIFTEN 2 - 2014

AANGIFTEN 3 2014

goud

Laatste citaat van deze tekst duidelijk t.o.v. de Strafaangiften erboven !

Gerechtshof Arnhem 1

Tweede document aangaande bedreiging door Advocaat Generaal I.E.W. Conzales tegen Rietveld aangaande Hoger beroep zaak G.R.M. v.d. Assum uit Leusden, dit verkrijgt grote gevolgen, zie Strafaangiften richting Mr. E.J. Eland te Noord Nederland

Gerechtshof Arnhem 2

Derde document Strafaangiften hieronder :

Gerechtshof Arnhem 3

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken A.Monsch, L.Howell en M.Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

assum tuig

De zware schade claim richting G.R.M. v.d. Assum uit Leusden wordt een gevoegde zaak te samen met UWV Tuig zowel richting van Dijk Scherpenzeel Hubens, drs. Manders werkzaam bij van Dijk Scherpenzeel Hubens te Amersfoort verkrijgt ook op zijn privé Zie later stukken van Buitenlandse Zaken – UWV Tuig !

Wat geen adres bekend UWV Tuig, zie tekst – mail vanuit Jakarta, tot twee maal aan toe ! Misdadigers van de eerste Orde, met dodelijke slachtoffers!
mr. deuze 1

Wat geen adres bekend UWV Tuig 2

van-dijk-sherpenzeel-hubers

Wat geen adres bekend UWV Tuig 3

mr. deuze 3

Wat geen adres bekend UWV Tuig 4

mr. deuze 4

Rest vervolg is voor R. van der Tak ( Politie Haag – landen tegen T. Martens – ir. L. Klijnsma – Mw. Kwee – Mw. Supit- Mw. Assenbroek werkzaam bij Buitenlandse Zaken, zie foto T. Martens :

martens-2

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Integere rechters die Rudolf Rietveld over tijdbestek van 14 jaar ervaring maar kan vermelden :

Mr. drs. Blokland rechtbank Alkmaar
Mr. van Eyk rechtbank te Alkmaar
Mr. Dolfin rechtbank te Alkmaar
Mr. ( in aantocht ) te Alkmaar
Mr. W. Foppen Gerechtshof Leeuwarden – Mr. F. van der Winkel tot heden 26 – 04 – 2015

gerechtshof Leeuwarden

Realiteit betreffende overheid Misdaad in chronologisch overzicht op deze Pagina,de hardheid zowel arglistig gedrag van rechters tot ondenkbaar zowel verbijsterend en vernietigend voor de slachtoffers van deze door Rietveld vernoemde Juridische Monsters. Degoutant, dan wel onbegrijpelijk als zijnde misdadige solo act per zaak met bij behorende vonnissen onder de aandacht komen, zowel Strafaangiften op aller hoogst niveau tegen betrokkenen rechters deelnemend aan criminele organisatie ex art. 140 Sr.” in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid art. 44 Sr.Tevens rekest civiel via cassatie advocaat aanhangig gemaakt gaat worden, met verzoek tot vernietiging van alle gevoerde civiel rechtelijke procedures ter zaken!

Rijn

Een herhaling van oneervol ontslag is tevens aanhangig gemaakt !

Aanval 3e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Rechters M.C. van Rijn, te samen met B. Liefting – Voogd uit Alkmaar de kroon werkelijk hebben doen verbrijzelen,met de hieronder vermelde vonnis !

Aanval 8e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Onderstaande Proces verbaal ligt inmiddels bij rechtbank te Utrecht, dit tevens in zaak tegen G.R.M. v.d. Assum & UWV Tuig, stukken komen later !

Aanval 5e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Vonnis met geen enkele rechtsgeldigheid, zie tevens de kritiek van UWV Tuig aangaande het totaal geen Kanton rechter had kunnen zijn die deze zaak heeft voorgezeten, zowel opzettelijk het dossier v.d. dochter van Rietveld heeft verduisterd! Zaak verdaagd naar rechtbank Midden Nederland! Voorbeeld van list en bedrog door UWV Tuig :

Saarloos - Liefting Voogd 5

Volgens het Proces verbaal ( perfect door Griffier genotuleerd ) staat het vonnis met rechthoekje, daar de Griffier niet aanwezig zou zijn ( was er wel, maar wilde niet tekenen ) loodrecht op de waarheid, zowel nogmaals het verslag gemaakt van de zitting ! Hieronder het arglistig vonnis van M.C. van Rijn !

M.C. van Rijn - arglistig vonnis 1

Er komt nog veel meer aan bewijslast aangaande Misdaad scenario tegen Rietveld 14 jaar Lang bij Terroristen rechtbank te Alkmaar.

M.C. van Rijn - arglistig vonnis 3

Bovenstaand vonnis door rechtbank Terrorist M.C. van Rijn uitgesproken, na weigering van ruim een jaar een versnelde beroep procedure aanhangig te maken tegen Misdaden van UWV, kort samen gevat een persoon met 20 jaar Ziekte van Parkinson binnen 14 dagen zijn huis uit Flikkeren ! Vandaar zware Strafzaken, zowel oneervol ontslag aangevraagd,en meer !

Puinhoop rechtbank Alkmaar 1

Overige corrumperende rechters Terroristen rechtbank te Alkmaar betreffen : ZIE HIERONDER MAIL BERICHT VAN SPECIAAL ADVOCAAT – ZOWEL POLITIEK KOPSTUK ALTHANS VOLGENS R. Mud – Officier van Justitie te Haarlem – Noord Holland

REM 13

Deze foto betreft van IIm Advocaat R. Jaasma aangaande bericht over rechter H.A. Schotman, er volgen meer mail berichten aangaande Schotman!

Original Message—–
From: remco jaasma
Date: Tue, 18 Dec 2012 21:19:57
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: Spera Lie Sigmond.

Dat is ook niet meer nodig. Rietveld is in het vervolg verzekerd van een gemachtigde die hem in rechte vertegenwoordigt, opdat magistraten als H. Schotman niet ongestraft de schijn van hun partijdigheid kunnen wekken.

Met vriendelijke groet,
llm. Remco Jaasma

H.A. Schotman rechtbank Alkmaar
P.H.B. Littooy rechtbank Alkmaar
A.L. Croes rechtbank Alkmaar ( overleden )
J.A.J . Peters rechtbank Alkmaar – Amsterdam
L. Koster rechtbank Alkmaar
E.J. van der Molen rechtbank te Alkmaar
W.J.J. Beurskens arglistig vonnis uitgesproken bij rechtbank te Maastricht behorende bij onderstaand Trio Advocaten Misdadigers :

spera sigmond RAMONABATTA

foto,s zaken Rietveld 046

Dit Trio Misdadig kunnen functionerende Advocaten G. Spera uit Heerlen, zowel I.P. Sigmond als zijnde medeplichtig aan reeks van Misdrijven Ramona Batta uit Maastricht! Onderstaande melding betreft nog tipje IJsberg, zaken H. Wijffels – Sigmond / zaken Koch – ABN Amro – G. Spera in aantocht zowel Misdaden tegen Rietveld als kwartet G.R.M. v.d. Assum – A.P. Maes – G. Spera – I.P.Sigmond / UWV Tuig A. Monsch – L. Howell tevens R. Slatzherr – P. Boudewijn – De Nijs – M. Pronk rest volgt !

foto,s zaken Rietveld 310

ZWARE BESLAGEN BEREKEND DOOR DEURWAARDER AANGAANDE DOOR HEM VERMELDE PERSONEN!

Incasso P. Veldkamp

From: info@incassopoort.nl
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: RE: WIK Hr. P. Veldkamp – Aan te leveren gegevens aangaande beslaglegging met Spoed !
Date: Mon, 20 Apr 2015 07:28:10 +0000

Geachte heer Rietveld,

Hartelijk dank voor uw e-mail met specificatie van de in te stellen vorderingen. Zoals afgesproken in de mail van 14 april jl. zullen wij de kosten voor het instellen van elke specifieke vordering aan u door belasten. Hoewel u aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in hoeveel het gaat kosten wil ik u verzekeren dat ons kantoor er alles aan zal doen om alle kosten terug te vorderen op de veroordeelden.

In de zaak P. Weel zijn de kosten € 1.349,15 voor de vordering van € 34.000,00
In de zaak Admiraal de Groot zijn de kosten € 1.445,95 voor de vordering van ruim € 42.000,00
In de zaak Knobbe zijn de kosten € 1.228,15 voor de vordering van ruim € 24.000,00
In de zaak P. van Linden zijn de kosten € 1.385,45 voor de vordering van ruim € 37.000,00
In de zaak T. Mans zijn de kosten € 6.372,85 voor de vordering van ruim € 700.000,00
In de zaak van den Assum zijn de kosten € 4.204,75 voor de vordering van € 340.000,00
In de zaken Monsch, Howell en Pronk zijn de kosten per zaak € 3.650,26 voor de vordering van ruim € 250.000,00 per zaak.
In de zaak G. Spera zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00
In de zaak A.P. Maes zijn de kosten € 5.656,23 voor de vordering van € 420.000.00
In de zaak I.P. Sigmond zijn de kosten € 2.746,75 voor de vordering van € 175.000.00, exclusief € 150.000.00 opzettelijk veroorzaakte schade.

Zodra u akkoord heeft gegeven door deze mail te beantwoorden met “akkoord” nemen wij deze zaken voor u in behandeling en zullen de dossiers per vordering worden aangelegd. De kosten worden per dossier aan u door belast en wij zullen na uw betaling de vorderingen direct instellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Veltkamp
Incassopoort

schregardus31

Dit drama veroorzaakt door o.a. UWV misdaden, nogmaals A. Monsch – L. Howell hoofd schuldigen, zie later hun mail berichten hier onder :

Rietveld geeft in deze aan dat tegen Advocaat G.R.M. v.d. Assum te samen met van Dijk Scherpenzeel Hubens een zaak aanhangig gemaakt gaat worden wegens poging tot doodslag met voorbedachte raden !

van-dijk-sherpenzeel-hubers

rietveld-gedragingen-monsch-2

uwv tuig 3

Rest van de zware Misdrijven komen zeer spoedig, ook richting Politie individu R. van der Tak Haag Landen te Den Haag !

Pieter%20van%20Regteren%20Altena Roest Deken Utrecht mkl kemper

De drie ( niet van Breda ) maar wel van Amsterdam – Haarlem – Utrecht !

Bohmer Prickartz castlijns

Rudolf Rietveld zal binnenkort een enorme samenzwerende Advocaten Bende met 35 Stuks Advocaten Maatschappen ontmaskeren waarbij zelfs alle mail berichten onder elkaar zullen worden getoond,Deken van Regteren Altena uit Amsterdam, zowel Deken Meijer uit Haarlem, als Deken Roest ….. uit Utrecht zitten hier midden in Castelijns betreffende Misdaad scenario tegen Rietveld met Kemper, zowel Amlin – Corporate Insurens wordt scherp uitgelicht tevens . Deken Bohmer in verleden in zaken Advocaat Fiscalini – R.Homburg – v.d. Wal uit Amsterdam Rietveld wordt nog fraaier !

Tot slot begint Rietveld hieronder met een huzaren stuk betreffende Deken Prickartz uit Maastricht :

Eduard prickartz grapjes Omkopen – Deken Maastricht, Zie later G. Spera – I.P. Sigmond !

Volgende Deken betreft Prickartz uit Maastricht, deze heeft een zeer inspireerende zaak met de naam ……………….. dan wel de zaken van Rietveld tegen de advocaten G. Spera zowel I.P. Sigmond, rest komt er feilloos bij te staan wat er mis is met deze drie heren !

(Voor de regelmatige lezers kan het soms noodzakelijk zijn om met F5 te vernieuwen om de laatst toegevoegde ontwikkelingen te kunnen zien.)

http://overheidcorruptierietveld.wordpress.com/

Mr. Beulen te Landgraaf en Mr. Prickartz slaan weer toe!

De advocaat is met zijn doen en laten gebonden aan de advocaten wet en aan de eed die hij afgelegd heeft toen hij toegelaten werd. Voor het werk van de procureur die de communicatie tussen de rechtbank en uw advocaat verzorgd zijn er spelregels vastgelegd. Voor het rechtbankpersoneel, rechters en griffiers zijn alle handelingen en procedures nauwkeurig omschreven. We kennen de wettelijke scheiding tussen de rechtspraak en de advocatuur. Als u http://www.de-rechtspraak-mijn-verhaal.nl gelezen hebt, heeft u er kennis van kunnen nemen dat ze er daar in Limburg helemaal geen last van hebben.

1.het verzoekschrift waarin alle genoemde items gelogen zijn.

Van punt 2 – 29 weg gelaten i.v.m. te lang zijnde tekst :

29e .Mr’s Beulen en Prickartz bieden een “interessant geldbedrag” als ik van verdere actie af wil zien en hun namen- en deze site van het internet wil verwijderen.

Telefonisch kreeg ik voor de Pinksterdagen een uitnodiging om ergens in de buurt van de snelweg af te spreken met een advocaat die namens de mr’s Beulen en Prickartz gemachtigd was met mij onderhandelingen te openen om van deze onfrisse zaak af te komen. Enfin, praten kan altijd, dus wij spraken voor twee dagen later op de brug over de Loire af in Saumur, vonden daar dichtbij een aardig terrasje en daar kwam de aap uit de mouw. Mr. X wilde graag anoniem blijven en eerder was het mij al opgevallen dat hij me met een geheim telefoonnummer had gebeld. Moet kunnen. Na een inleiding van dat dingen nu eenmaal wel eens verkeerd kunnen lopen en zich dan later in negatieve zin in de breedte ontwikkelen, waarbij men wel eens spijt kan hebben dat men het in den beginne niet anders aangepakt heeft, dat de lopende kwestie zoveel schade doet enz. enz. men nu een positie inneemt door de zaak liever af te kopen dan nog verder te laten escaleren. Er zou sprake van een bedrag van ergens tussen de 10- en 20-duizend Euro zijn en of ik daar aan mee zou willen werken door verder geen acties meer te ondernemen, deze site van het net te halen en verder overal hun namen in mijn redactionele bijdragen op andere sites te verwijderen.

Rest tekst weg gehaald i.v.m. lengte op deze pagina !

rienk-mud

Een citaat hierboven betreffende omkoop schandaal door Prickartz, dit is nog maar tipje van wat komen gaat mr. R. Mud – Officier van Justitie te Noord Holland :

Aanval 1e op OM te Noord Holland 16 - 04 - 2015

Hoofdofficieren van Justitie – Officieren Justitie in samenzwering tegen Rudolf Rietveld :

Steensma

Bedreiging door officier justitie 1

1e B. Steensma– Hoofdofficier Justitie te Noord Holland
2e Conzalis Advocaat Generaal te Arnhem ( bedreiging als Rietveld Hoger beroep door zet, zie document hierboven

3e De Bruin – Officier Justitie – verbinding R. Mud – Hoekman uit Assen, zie later Strafaangiften richting Mr. E.J. Eland – President F. van der Winkel te Gerechtshof te Arnhem – Leeuwarden.
4e Den Hollander Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )
5e A.O. Kerk Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )

foto,s zaken Rietveld 2957

6e B.W. Streefland Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar ( verleden )
7e S.de Haas Officier van Justitie te Almaar(wegens misdrijf zelf voor de rechter).
8e C.de Jong Officier van Justitie te Alkmaar(wegens misdrijf zelf voor de rechter).
9e Mw.Mr. ………… Officier van Justitie Midden Nederland ( Kaasschaaf Misdaad op Rietveld etc. ).
10e Hoekman 0fficier van Justitie te Assen, zie later indien nodig zijn samen werking met Mr. E.J. Eland Hoofdofficier te Noord Nederland. Deze laatst vermelde Hoofdofficier van Justitie te samen met President F. van der Winkel nog als integer Strafaangiften kunnen doen met o.a. art 162 Strafvordering!
11e Mr. Bloos Functioneel Parket
12e mr. G.W. van den Burg, nu werkzaam Bij College Procureurs, zie hieronder de twee stuks documenten van Landelijk Parket – Functioneel Parket ( Strafbaar feit Samenzwering ) overduidelijk, een woord anders in gehele tekst !

blog 1 - 13

Via Kanton rechter bestaat Mr. Bloos opeens niet meer, zie reeks van Enveloppe op bijlage :

blog 1 - 16

En hier onder op bijlage de identiek zijnde tekst vanuit Landelijk Parket, met zelfs adres in beide brieven fout geschreven :

blog 1 - 12